Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy Bilingválneho  gymnáziá Milana Hodžu Sučany, prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, zateplenie strechy, alebo podlahy na nevykurovanej povale, zateplenie zvislých stien pod terénom, výmena otvorových konštrukcií, a výmena svetelných zdrojov.

Týmto sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca. Hĺbkovou obnovou budovy a významnou obnovou technického zariadenia budovy pre zníženie jej energetickej náročnosti a zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia dôjde k dosiahnutiu lepšej energetickej hospodárnosti ako sú minimálne požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Opatreniami navrhovanými pre verejné budovy sa dosiahne zníženie potreby energie na úroveň ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky v kategórii budov - budova škôl a školských zariadení. Pre preukázanie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy, merná potreba tepla na vykurovanie bude nižšia ako normalizovaná hodnota.

Opatrenia sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená jednoduchá a dlhodobá prevádzka, ktorá spĺňa energetické a iné normy. Implementáciou projektu sa znížia náklady na vykurovanie, zvýši kvalita pracovného a kultúrneho prostredia a zníži sa "tepelný smog" budovy.  Ďalším prínosom je prínos v podobe ušetrených finančných prostriedkov. 

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy:

- výmena výmena výplní otvorov,

- zateplenie obvodového plášťa,

- zateplenie zvislých stien pod terénom a soklového muriva,

- zateplenie strešného priestoru nad posledným podlažím,

- výmena osvetlenie v interiéri.

Hodnotená budova po realizácii navrhnutých opatrení bude spĺňať predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy a z pohľadu mernej potreby energie na vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy B. Samotnou realizáciou navrhnutých opatrení na obnovu budovy pri hodnotení budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je predpoklad zaradenia budovy do energetickej triedy A1.

Viac
Subjekt
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Miesta realizácie
Sučany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2017 - 01.09.2022
Celková suma
499,204 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
22.11.2017
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
26.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
28.06.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
07.07.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
31,2766 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,5398 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
38,2033 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
59,8276 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4685,8 (m2)
Cieľ
4685,8 (m2)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
148,7248 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
301,2023 (MWh/rok)
Cieľ
301,2023 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
152477,5091 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
290519,6 (kWh/rok)
Cieľ
289395,008 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
193464,1936 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 22040017

Faktúra č. 22040017

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 22040017

Faktúra č. 22040017

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Faktúra č. 20210180

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra č. 20210180

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 22060014

Faktúra č. 22060014

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 22060014

Faktúra č. 22060014

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Faktúra č. 2022016

Faktúra č. 2022016

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2022016

Faktúra č. 2022016

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Faktúra č. 2022017

Faktúra č. 2022017

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2022017

Faktúra č. 2022017

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Faktúra 22060013

Faktúra č. 22060013

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 22060013

Faktúra č. 22060013

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Faktúra č. 17/2017

Faktúra č. 17/2017

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2017
Názov

Faktúra 2018/03/006

Faktúra č. 2018/03/006

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2018
Názov

Faktúra č. 20210161

Faktúra č. 20210161

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra č. 20210161

Faktúra č. 20210161

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20210161

Faktúra č. 20210161

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20210202

Faktúra č. 20210202

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20210202

Faktúra č. 20210202

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Faktúra č. 20210238

Faktúra č. 20210238

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20210238

Faktúra č. 20210238

Vlastník dokladu
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Suma celkom
3,550 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Suma celkom
180 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS
IČO
46708031
Názov
SVAGMED s.r.o.
IČO
47989939
Názov
4U architekti s.r.o.
IČO
48095559
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.