Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie a výstavby ciest, rekonštrukcie chodníkov a výstavby verejného osvetlenia zabezpečiť zvýšenie počtu rómskych domácností v obci Družstevná pri Hornáde, ktorým sa zlepšia podmienky ich bývania.  Zámerom projektu je zlepšenie dostupnosti verejných služieb pre rómskych obyvateľov z obce, ktorí žijú v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach, na uliciach Varovecká, Pod Hôrkou, Za kasárňou. Hlavnou aktivitou projektu je „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“. Miestom realizácie projektu je obec Družstevná pri Hornáde.

Výstupom realizovaných aktivít projektu bude zabezpečenie prepojenia rómskeho osídlenia s infraštruktúrou obce (miestnou komunikáciou) vedúcou k základným inštitúciám v obci, a to k základnej a materskej škole, komunitnému centru, obecnému úradu, pošte, zdravotníckemu zariadeniu, zastávke SAD a železničnej stanici. Naplnenie merateľného ukazovateľa projektu Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšia podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácií – 659, bude zrealizované prostredníctvom nasledovných objektov:

- SO 01 Varovecká ulica – rekonštrukcia miestnej komunikácie,

- SO 02 Ulica Pod Hôrkou – rekonštrukcia miestnej komunikácie,

- SO 03 Ulica Za kasárňou – rekonštrukcia miestnej komunikácie,

- SO 04 Varovecká ulica - výstavba – výstavba miestnej komunikácie,

- SO 05 Rekonštrukcia chodníka - Varovecká ulica – rekonštrukcia chodníka.

- rozšírenie VO (vonkajšieho osvetlenia) Varovecká ulica - 149 metrov nového vonkajšieho osvetlenia.

Predkladaný projekt je koncepčne plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, napĺňa zámery investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach prostredníctvom špecifického cieľa 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Zároveň je projekt plne v súlade s dlhodobými plánmi obce stanovenými v strategickom dokumente Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Družstevná pri Hornáde na roky 2015-2022, ako aj v aktuálne platnom Územnom pláne obce Družstevná pri Hornáde.

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.06.2022
Celková suma
240,420 €
Vlastné zdroje
12,021 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
13.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
638,0 (osoby)
Cieľ
659,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

EM 08/2021

Faktúra 2021325

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Riadenie projektu - externý manažment

EM 01/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Riadenie projektu -02/2021

EM 02/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

EM 07/2021

Faktúra 2021281

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

EM 09/2021

Faktúra 2021358

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

EM 10/2021

Faktúra 2021414

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

EM 11/2021

Faktúra 2021459

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

EM 12/2021

Faktúra 2021515

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

EM 01/2022

Faktúra 2022039

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

EM 02/2022

Faktúra 2022101

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

EM 03/2022

Faktúra 2022159

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

EM 04/2022

Faktúra 2022219

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

EM 05/2022

Faktúra 2022265

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

EM 06/2022

Faktúra 2022315

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

EM 07/2022

Faktúra 2022346

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

EM 09/2022

Faktúra 2022440

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

VO 03/2021

Faktúra 2021096

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

VO_04/2021

Faktúra 2021143

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

VO 05/2021

Faktúra 2021183

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
CESTY SK s.r.o.
Žiadaná suma
131,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
CESTY SK s.r.o.
Žiadaná suma
131,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Výkon stavebného dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 1020220001

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 1020220001

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2022001

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
CESTY SK s.r.o.
Žiadaná suma
90,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2022001

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
CESTY SK s.r.o.
Žiadaná suma
90,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
CESTY SK s.r.o.
IČO
36580058
Názov
pačay architekti, s.r.o.
IČO
46336991
Názov
pačay architekti, s.r.o.
IČO
46336991
Názov
Juking s.r.o.
IČO
46119655
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.