Popis projektu

Výchovno- vzdelávacia činnosť vo veku od 3 do 5 rokov je kľúčovým nástrojom pre rozvoj schopností a zručností v rámci predprimárneho vzdelávania, nakoľkopredstavuje prípravu na školské vzdelanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Predmetný projekt je zameraný na zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v rannom veku s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materskej školy s prítomnosťou mariginalizovaných rómskych komunít a následného zabezpečenia kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky a k socializácii MRK do spoločnosti a spoločenského života. Obec Veľké Blahovo, ako zriaďovateľ materskej školy si za hlavný cieľ predkladaného projektu stanovil zvýšenie kapacity materskej školy, prostredníctvom prístavby k existujúxej budovy materskej školy. Realizáciou predmetného projektu dôjde zvýšeniu kapacity materskej školy o 15 miest. Miestom realizácie projektu je obec Veľké Blahovo, spadajúca do Trnavského samosprávneho kraja, okres Dunajská Streda.

Predkladaný projekt bude realizovaný na základe stanovej aktivity , hlavnej aktivity: . Prístavbou k existujúcej budove materskej školy sa vytvorí priestor pre nárast kapacity existujúcej materskej školy o viac ako 20%.

Predkladaný projekt je priamo v súlade s cieľom operačného programu ľudské zdroje, nakoľko zvýšením kapacity materskej školy sa zvyšuje šanca obyvateľov MRK na rozvoj ich potenciálu a plnohodnotné začlenenie sa do spoločenského života.

 • zvýšenie kapacity MŠ o 15 detí,
 • zlepšenie podmienok pre kvalitné predprimárne vzdelávanie vpre deti z MRK,
 • zlepšenie kvality života v obci,
 • zvýšenie počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam predprimárneho vzdelávania,
 • vhodné priestorové podmienky pre všetky deti (aj znevýhodnené deti) v oblasti predprimárneho vzdelávania za účelom harmonického rozvoja detí,
 • pozitívne zmeny v prostredí MRK,
 • zvýšenie kvalitatívnej úrovne života MRK.

 • P0067 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl 47
 • P0105 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách 0,01
 • P0373 Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 1
 • P0698 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách 136,74
 • P0716 Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl 18
Viac
Subjekt
Obec Veľké Blahovo
Miesta realizácie
Veľké Blahovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.03.2022
Celková suma
210,434 €
Vlastné zdroje
10,522 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/el…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
08.07.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
10.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
08.07.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
10.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
47,0 (osoby)
Cieľ
47,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
136,74 (kWh/rok)
Cieľ
136,74 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
0,01 (tony CO2 eq)
Cieľ
0,01 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
18,0 (osoby)
Cieľ
18,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na stavbe "Rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľké Blahovo"

Vlastník dokladu
Obec Veľké Blahovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na stavbe "Rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľké Blahovo"

Vlastník dokladu
Obec Veľké Blahovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na stavbe "Rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľké Blahovo"

Vlastník dokladu
Obec Veľké Blahovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Veľké Blahovo

Suma celkom
11,075 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Bala a.s.
IČO
36228427
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.