Popis projektu

Cieľ projektu je umožniť vzdelávanie a výchovu deťom v predškolskom veku pre vidiecku oblasť (okresu Martin) s relatívne vyšším nárastom populácie ako je tomu v ostatných častiach Slovenska. Máme záujem poskytovať nadštandardné služby v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku ako aj poskytovanie priestorov na voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

V ostaných troch rokoch naša obec neustále odmietala niekoľko žiadostí o umiestnenie detí do jestvujúcej materskej školy, ročne sa toto číslo pohybovalo od 4 do 10 detí. Zároveň, keďže rodičia poznali stav v našej škôlke, ani nepodávali žiadosti, ale rovno hľadali umiestnenie v Martine, Sučanoch, prípadne Turanoch, kde dochádzali za prácou. Počet detí vo veku 3 – 6 rokov sa v našej obci pohybuje na úrovni cca 50 detí. Súčasná počet detí k 15.9. 2018 činil 30 detí. V uplynulých rokoch boli prijímané na výnimku starostu ešte 2 deti navyše. Pôrodnosť v našej obci ako aj situácia v súvislosti s územným plánom a rozvojom obce nám ukazuje, že budeme schopní zabezpečiť plné využitie zvýšenej kapacity na 42 detí.

V súčasnosti sa škôlka nachádza v priestoroch základnej školy. Tieto priestory kapacitne nestačia, preto má obec záujem prestavať objekt vlastnený obcou a využívaný ako Centrum voľného času, na modernú materskú školu. Celková kapacita škôlky bude 42 detí: Zároveň s touto hodnotou sme počítali ako našim benchmarkom. Priestory súčasnej materskej školy budú z časti ďalej využívané na krúžkovú činnosť, ale hlavne sa vytvoria priestory pre prácu logopéda, ako aj odborníkov na prácu a tréning handicapovaných detí, keďže máme aj v súčasnosti v triede jedno dieťa so stratou sluchu a jedno dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Súčasťou projektu bude aj nákup jej vybavenia, nakoľko rozširujeme kapacitu o 12 detí.

Oba objekty budú zároveň debarierizované.

Naše ciele projektu sú plne v súlade s globálnym cieľom integrovaného operačného programu – prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na rozvoj regiónov, miest a obcí, ako aj so špecifickými cieľmi definovanými ako zvýšenie celkovej zaškolenosti detí materských škôl pomocou investícií do rozšírenia MŠ, zlepšenia ich vybavenia ako aj budovania ich areálov.

Viac
Subjekt
Obec Turčianska Štiavnička
Miesta realizácie
Turčianska Štiavnička
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.11.2021 - 01.11.2022
Celková suma
155,400 €
Vlastné zdroje
7,770 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup vybavenie MŠ
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia, nadstavba a prestavba bud…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
42,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
579,66 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.