Popis projektu

Projekt „Detské jasle v obci Nána“ sa zameriava na vytvorenie prevádzky zaraidenia sociálnych služieb poskytujúceho starostlivosť o deti do 3 rokov veku. Realizovanie všetkých navrhovaných aktivít projektu bude vykonané s ohľadom na deti do 3 rokov veku, prevádzka bude vybavená potrebnými materiálno-technickými pomôckami nevyhnutnými na ich výchovno-vzdelávaciu činnosť.
 
Projekt prostredníctvom vytvorenia zariadenia, ktoré bude zabezpečovať dennú starostlivosť o deti do troch rokov, prispeje k zvýšeniu miery zamestnanosti žien s deťmi a zároveň pomôže eliminovať bariéry pre návrat týchto žien na trh práce, čím prispeje k zlepšeniu finančnej situácie mladých rodín s deťmi.
 
Poskytovanie sociálnej služby, ktorá má dopĺňať rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov detí v obci zároveň umožní podporiť rozvoj intelektuálnych schopností detí a ich socializáciu. Detské jasle budú ponúkať odbornú zdravotnú a výchovnú starostlivosť pre deti, individuálny výchovný program, celodennú stravu v podobe dodávacej služby a zároveň učenie k tolerancii a rešpektovaniu druhých, ktoré by zároveň zabezpečovalo komplexnú prípravu detí na materskú školu. Cieľom výchovného pôsobenia v jasliach je všestranný, harmonický rozvoj dieťaťa v súlade s jeho vekovými možnosťami a s ohľadom na to aby sa deti naučili správať k druhým priateľsky a s dôverou. Uvedené ciele budú dosiahnuté prostredníctvom hlavných aktivít projektu, ktorými sú:

  1. Rekonštrukcia objektu detských jaslí vrátane úpravy okolitého areálu a obstarania vnútorného vybavenia
  2. Stavebno-technické úpravy objektu za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti

 
Projekt prostredníctvom navrhovaných aktivít napĺňa globálny cieľ IROP, prispieva tiež i k investičnej priorite IROP 2.1, konkrétne jej Špecifického cieľa 2.1.1. Dôkazom o napĺňaní definovaných cieľov sú jednotlivé monitorovacie ukazovatele projektu, medzi ktoré patria:

  • Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku: 20 detí
  • Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku: 1 zariadenie
  • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 198 867 kWh/rok
  • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 21,448 t ekviv. CO2
  • Počet renovovaných verejných budov: 1 budova
  • Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 409,01 m2

Viac
Subjekt
Obec Nána
Miesta realizácie
Nána
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.10.2023
Celková suma
795,900 €
Vlastné zdroje
39,795 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy objektu za úč…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
12.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Rekonštrukcia objektu detských jaslí vr…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Výs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
12.03.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
12.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
409,01 (m2)
Cieľ
409,01 (m2)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení starostivosti o deti do troch rokov veku
Hodnota
0,0 (Miesto v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku)
Cieľ
20,0 (Miesto v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
198867,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
21,448 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,448 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
184,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
84,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
96,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
96,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
184,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
84,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
254,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
123,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
254,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
123,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Stála tabuľa

Stála tabuľa

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Dočasný pútač

Dočasný pútač

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Mzdy 01-12/2021

Mzdy 01-12/2021

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Obec Nána
Žiadaná suma
3,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 1-12/2022

Mzdy 01-12/2022

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Obec Nána
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2023

Mzdy 01-12/2023

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
Obec Nána
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vnútorné vybavenie

Vnútorné vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vnútorné vybavenie

Vnútorné vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
Obec Nána
IČO
00800279
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Názov
HajPo, s.r.o.
IČO
47067390
Názov
PARCITAS, s. r. o.
IČO
44744200
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.