Popis projektu

V súčasnosti je v našej obci zriadený denný stacionár, ktorý je  technicky a kapacitne nevyhovujúci. Nezodpovedá potrebám a počtu cieľových skupín, keďže a zdravotne postihnutých. Súčasná kapacita zariadenia je približne 25 osôb. Zariadenie sa nachádza len v časti objektu. Rozšírením sa kapacita  zvýši o 6 osôb, zriadia sa 3 izby so samostatnými hygienickými bunkami a 6 lôžkami, čím zvýšime úroveň dostupnosti sociálnych služieb a zlepšíme priestorové a materiálne podmienky pre poskytovanie odborných činností týkajúcich sa sociálnych služieb, čím skvalitníme život seniorov a osôb so zdravotným postihnutím. Zariadenie zrekonštruujeme tak, aby pripomínal rodinné prostredie na ktoré sú klienti zvyknutí. Straty sociálnych kontaktov môžu viesť k depresiám, zhoršeniu zdravia a skráteniu života. Projekt podporí aj rodinných príslušníkov klientov, ktorí majú obmedzené možnosti starostlivosti o členov cieľových skupín.

1. Zabezpečiť komfortné a moderné prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb.

2. Zvýšiť kvalitu poskytovaných odborných aktivít a činností seniorom a osobám so zdravotným postihnutím.

3. Zvýšiť úroveň života a zdravia klientov stacionára.

Aktivita 1: Rekonštrukcia denného stacionára

Typ aktivity: b. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze

Aktivita 2: Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia

Typ aktivity: e. investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí

Aktivita 3: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy denného stacionára

Typ aktivity: f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Druh sociálnej služby: Denný stacionár v zmysle prílohy č. 9 výzvy a v zmysle § 40 zo zákona 448/2008 Z. z . o sociálnych službách.

  • seniori v počte 317,
  • zdravotne postihnutí občania odkázaní na sociálne služby, 50 osôb.

  • rodinní príslušníci klientov,
  • budúci potencionálni klienti,
  • široká verejnosť obce.

Začiatok: 08/2019

Koniec: 07/2020

Celkové trvanie: 12 mesiacov

Miesto realizácie: obec Lemešany (intravilán), Lemešany 80, 082 03, čísla parciel 244/2, 244/1, 243, zastavaná plocha je 244/2.

- P0070 - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb: 31

- P0387 - Počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore: 1

- P0374 - Počet renovovaných verejných budov: 1

- P0614 - Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 329,73 m2

- P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 57,15 t ekviv. CO2
- P0700 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 
286,94 kWh/rok

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.11.2023
Celková suma
264,890 €
Vlastné zdroje
13,245 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 3: Zvýšenie energetickej hospo…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 1: Rekonštrukcia denného staci…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
31,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
329,73 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
57,15 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
286,94 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.