Výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov

Vysoká škola Danubius s.r.o.

Popis projektu

Vysoká škola Danubius, s.r.o. (VŠD) vybudovala a postupne dobudováva multidisciplinárne výskumné centrum prostredníctvom modernizovanej výskumno-vývojovej infraštruktúry na podporu a rozvoj výskumného potenciálu VŠD v oblasti kreatívneho priemyslu a informačno-komunikačných technológií (IKT). Cieľom je úspešné integrovanie do národných i medzinárodných výskumných projektov podobného charakteru.

Výskumné konzorcium je zložené zo skúsených partnerov – silné tak v oblasti  vedeckých, ako aj administratívnych kapacít - tvorí ho 5 partnerov - 1 zástupca súkromnej výskumnej inštitúcie mimo schémy štátnej pomoci - žiadateľom predkladaného projektu je VŠD, ktorá viac ako 10 rokov svoje činnosti zameriava na nezávislý výskum a vývoj v oblasti práva, sociálnych štúdií, verejnej politiky a verejnej správy; 2 zástupcov nepodnikateľskej verejnej výskumnej inštitúcie - renomované slovenské univerzity - Partner2 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM), ktorá je zastúpená Inštitútom fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR UCM) s históriou a so skúsenosťami s nezávislým výskumom a vývojom a Partner3 - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), ktorá je zastúpená Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave (MTF STU so sídlom v Trnave) na úrovni univerzitného vedeckých parkov (UVP) – ako prvý UVP na Slovensku - „" – CAMBO - špecializované výskumno-vývojové pracovisko s prioritným zameraním na nezávislý výskum a vývoj a podporu moderného transferu technológií do praxe prostredníctvom transferu know-how, inovácií a poznatkov z akademického prostredia do praxe, start-up a spin-off, Na predkladanom projekte sa podieľa  prostredníctvom svojich personálnych vedeckých kapacít a výskumno-vývojovej infraštruktúry. Ďalej ide o 1 zástupcu nepodnikateľskej štátnej výskumnej inštitúcie - Partner1 - Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SÚ SAV), ktorá je najväčším a najvýznamnejším sociologickým pracoviskom nezávislého výskumu a vývoja v oblasti sociológie na Slovensku – je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu a svoje činnosti zameriava na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja v oblasti sociologického výskumu na Slovensku s presahom do ďalších spoločenskovedných disciplín a 1 zástupcu stále rozvíjajúcej sa podnikateľskej výskumnej inštitúcie - zástupcu zo sektora MSP - Partner4 - YMS, a.s.

Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky s využitím spoločensko-vedných a sociálno-ekonomických vedomostí, výskumu dopadu IKT a digitalizácie na spoločnosť, komunitu a jedinca a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov optikou kreatívneho priemyslu s využitím multidisciplinárneho prístupu (uplatňovaný pri realizácii  aktivít v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov optikou kreatívneho priemyslu kooperáciou rôznorodých vedecko-výskumných pracovníkov z rôznej oblasti, a to sociálno-ekonomickej, zdravotnej, legislatívnej a informačnej) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja. V rámci projektu sa plánuje, že vznikne 51 publikácií:  z toho 12 v databáze WoS/SCOPUS, 9 nových pracovných miest pre výskumníkov, zabezpečenie podpory a registrácie práv duševného vlastníctva na medzinárodný patent, 1 podaná prihláška registrácie práv duševného vlastníctva a zároveň realizáciou výskumu a vývoja bude vyvolané podanie 1 komplementárnej žiadosti v rámci programov EÚ.

Viac
Subjekt
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola, YMS, a.s., Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Miesta realizácie
Sládkovičovo, Trnava, Piešťany
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2023
Celková suma
5,489,525 €
Vlastné zdroje
743,667 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA4: Nezávislý výskum a vývoj identifik…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA3: Nezávislý výskum a vývoj zmeny men…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA2: Nezávislý výskum a vývoj stavu a v…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA1: Nezávislý výskum a vývoj v sociáln…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
HA6: Experimentálny vývoj algoritmu pre…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
28.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA5: Priemyselný výskum analyticko-synt…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
28.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
28.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
2,155 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
821,004 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
3,52 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
51,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

0H1P61 nájom 11/2019

interný doklad-nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

0H1P62 energie 06/2020

faktúra-energie 06/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

0H1P62 energie 05/2020

faktúra-energie 05/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

0H1P62 energie 04/2020

faktúra-energie 04/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

0H1P62 energie 03/2020

faktúra-energie 03/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

0H1P62 energie 02/2020

faktúra-energie 02/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

0H1P62 energie 01/2020

faktúra-energie 01/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

0H1P62 energie 12/2019

faktúra-energie 12/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

0H1P62 energie 11/2019

faktúra-energie 11/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

0H1P62 energie 10/2019

faktúra-energie 10/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

0H1P62 energie 09/2019

faktúra-energie 09/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

0H1P62 energie 08/2019

faktúra-energie 08/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

0H1P62 energie 07/2019

faktúra-energie 07/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Mesto Sládkovičovo
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

0H1P61 nájom 06/2020

interný doklad-nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

0H1P61 nájom 05/2020

interný doklad-nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

0H1P61 nájom 04/2020

interný doklad-nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

0H1P61 nájom 03/2020

interný doklad-nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

0H1P61 nájom 02/2020

interný doklad-nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

0H1P61 nájom 01/2020

interný doklad-nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

0H1P61 nájom 12/2019

interný doklad-nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

0H1P61 nájom 10/2019

interný doklad-nájom 10/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

0H1P61 nájom 9/2019

interný doklad-nájom 9/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H1P61 nájom 8/2019

interný doklad-nájom 8/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

0H1P61 nájom 7/2019

interný doklad-nájom 7/2019

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Sládkovičovo
IČO
00306177
Názov
Vysoká škola Danubius s.r.o.
IČO
36264113
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.