Popis projektu

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného, úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nakoľko verejné obstarávanie v súčasnosti predstavuje jednu z priorít reformy verejnej správy, úrad, ako garant verejného obstarávania, pripravil národný projekt s názvom „“ (ďalej len „národný projekt“).

Národný projekt vychádza z rovnomenného Reformného zámeru a Zámeru národného projektu, ktoré boli schválené v mesiaci 09/2019.

národného projektu sú: 

1. Zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov a 

2. Zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania.

Ciele národného projektu bude napĺňať realizácia 2, konkrétne: 

1. Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe a 

2. Udržateľné a strategické verejné obstarávanie.

 je zameraná najmä na zefektívnenie procesov v rámci odboru dohľadu a zjednocovanie rozhodovacej praxe prostredníctvom vytvorenia pracovných pozícií interných metodikov, ktorých úlohou bude usmerňovať zamestnancov odboru dohľadu. Aktivita taktiež prispeje k minimalizácii korupcie súvisiacej s vynakladaním verejných prostriedkov a zároveň bude napomáhať jej skorému odhaľovaniu prostredníctvom nastavenia procesu identifikácie potenciálneho konfliktu záujmov. V rámci aktivity vznikne niekoľko koncepčných, analytických a metodických dokumentov a zorganizujú sa workshopy zamerané na správne aplikovanie zákona o verejnom obstarávaní a boj proti konfliktu záujmov. Prostredníctvom aktivity sa bude taktiež zvyšovať odbornosť zamestnancov odboru dohľadu, ktorí absolvujú niekoľko školení súvisiacich so zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími právno-ekonomickými oblasťami.

Merateľné ukazovatele aktivity č. 1: 

Počet zrealizovaných informačných aktivít (88), Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (5), Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (1), Počet osôb zapojených do vzdelávania (80), Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít (72) a ďalšie údaje, ktoré sa budú sledovať vo výročných správach (759).

je zameraná na zvýšenie povedomia a motivácie verejných obstarávateľov využívať strategické verejné obstarávanie, najmä v častiach zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovatívnych riešení. V rámci aktivity č. 2 budú príslušní zamestnanci tvoriť rôzne koncepčné, analytické a metodické dokumenty podľa miery rozpracovania jednotlivých častí strategického verejného obstarávania, realizovať školenia verejných obstarávateľov zamerané na zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovatívnych riešení, organizovať workshopy, networking a vydávať časopis zameraný na strategické verejné obstarávanie.

Merateľné ukazovatele aktivity č. 2: 

Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (1), Počet zrealizovaných informačných aktivít (13), Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (2), Počet účastníkov vzdelávacích aktivít v oblasti zeleného verejného obstarávania (93), Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa zúčastnili na školeniach v oblasti zeleného verejného obstarávania (31), Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa zúčastnili na školeniach v oblasti zeleného verejného obstarávania a ktorí implementujú zelené verejné obstarávanie rok potom (13), Počet účastníkov vzdelávacích aktivít v oblasti sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní (93), Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa zúčastnili na školeniach v oblasti sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní (31), Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa zúčastnili na školeniach v oblasti sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a ktorí implementujú sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní rok potom (22), Počet osôb zapojených do vzdelávania (60), Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít (54).

V rámci vybraných aktivít národného projektu plánuje úrad spolupracovať s medzinárodnou organizáciou OECD.

národného projektu sú inštitúcie a subjekty verejnej správy a zamestnanci verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá a občania (prijímatelia služieb verejnej správy).

Národný projekt bude realizovaný na území Slovenskej republiky v celkovom trvaní 36 mesiacov.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.02.2023
Celková suma
1,814,111 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
338 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Udržateľné a strategické verejné obstar…
Typ
zohľadnenie sociáln…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe
Typ
verejný dohľad – zv…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Udržateľné a strategické verejné obstar…
Typ
zohľadnenie sociáln…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podpora zjednocovania rozhodovacej pra…
Typ
verejný dohľad – zv…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
105,0 (počet)
Cieľ
101,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa zúčastnili na školeniach v oblasti zeleného verejného obstarávania a ktorí implementujú zelené verejné obstarávanie rok potom
Hodnota
18,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa zúčastnili na školeniach v oblasti sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a ktorí implementujú sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní rok potom
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa zúčastnili na školeniach v oblasti zeleného verejného obstarávania
Hodnota
157,0 (počet)
Cieľ
31,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov vzdelávacích aktivít v oblasti sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní
Hodnota
189,0 (počet)
Cieľ
93,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov vzdelávacích aktivít v oblasti zeleného verejného obstarávania
Hodnota
217,0 (počet)
Cieľ
93,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa zúčastnili na školeniach v oblasti sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní
Hodnota
137,0 (počet)
Cieľ
31,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
154,0 (počet)
Cieľ
140,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
142,0 (počet)
Cieľ
126,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky_RR_Aktivita1_09/2021-02/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_09/2021-02/2022__Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
22,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_09/2021-02/2022__Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_MRR_Aktivita1_09/2021-02/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_09/2021-02/2022__Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
102,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_09/2021-02/2022__Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
38,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_MRR_Aktivita 2_09/2021-02/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_09/2021-02/2022__Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
69,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_RR_Aktivita 2_09/2021-02/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_09/2021-02/2022__Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
15,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_MRR_A2_09/2021-02/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_09/2021-02/2022__Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_RR_A2_09/2021-02/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_09/2021-02/2022__Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
32,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN_03-08/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN_03-08/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03-08/2020_A2_RR

Paušálna sadzba_03-08/2020_A2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03-08/2020_A2_MRR

Paušálna sadzba_03-08/2020_A2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
27,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03-08/2020_A1_RR

Paušálna sadzba_03-08/2020_A1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03-08/2020_A1_MRR

Paušálna sadzba_03-08/2020_A1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
35,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2020_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2020_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._03-08/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-08/2020_riadiaci personál

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_09/2020-02/2021_A2_RR

Paušálna sadzba_09/2020-02/2021_A2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_09/2020-02/2021_A2_MRR

Paušálna sadzba_09/2020-02/2021_A2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN_prípl_09-12/2020_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
22,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN_prípl_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_09-12/2020_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_09/2020-02/2021_A1_RR

Paušálna sadzba_09/2020-02/2021_A1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_09/2020-02/2021_A1_MRR

Paušálna sadzba_09/2020-02/2021_A1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
39,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_01-02/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._01-02/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_01-02/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_01-02/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_01-02/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
27,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_09-12/2020_MRR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._09-12/2020_RR

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_09-12/2020_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp._03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
20,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
45,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2021_A1_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp._03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2021_A1_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príp_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príp_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP_03-08/2021_A2_RR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné ZP_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VšZP_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarif.plat_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
34,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny_03-08/2021_A2_MRR

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03-08/2021_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03-08/2021_A1_RR

Paušálna sadzba_03-08/2021_A1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03-08/2021_A1_MRR

Paušálna sadzba_03-08/2021_A1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
38,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03-08/2021_A2_RR

Paušálna sadzba_03-08/2021_A2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03-08/2021_A2_MRR

Paušálna sadzba_03-08/2021_A2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
27,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_MRR_Aktivita1_03-10/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03 - 10/2022_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
131,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdovévýdavky_RR_Aktivita1_03-10/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03 - 10/2022_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A1_RR_03-10/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03 - 10/2022_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A1_MRR_03-10/2022

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_03 - 10/2022_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
49,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A2_RR_03-10/2022

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-10/2022_Aktivita2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdovévýdavky_RR_Aktivita2_03-10/2022

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-10/2022_Aktivita2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
21,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdovévýdavky_MRR_Aktivita2_03-10/2022

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-10/2022_Aktivita2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
96,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A2_MRR_03-10/2022

Sumarizačný hárok_pers. výdavky_03-10/2022_Aktivita2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
36,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_RR_Aktivita1_11/2022-02/2023

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_11/2022-02/2023_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A1_RR_11/2022-02/2023

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_11/2022-02/2023_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A1_MRR_11/2022-02/2023

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_11/2022-02/2023_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
23,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_MRR_Aktivita1_11/2022-02/2023

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_11/2022-02/2023_Aktivita 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
62,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A2_MRR_11/2022 - 02/2023

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_11/2022-02/2023_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
19,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_MRR_Aktivita2_11/2022 - 02/2023

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_11/2022-02/2023_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
51,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_A2_RR_11/2022 - 02/2023

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_11/2022-02/2023_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_RR_Aktivita2_11/2022 - 02/2023

Sumarizačný hárok_pers.výdavky_11/2022-02/2023_Aktivita 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
169 €
Vrátená suma
169 €
Suma na vymáhanie
169 €
Typ
Nesprávne účtovníct… Chyby vo výpočte Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
169 €
Vrátená suma
169 €
Suma na vymáhanie
169 €
Typ
Kontrola, audit, pr… Nesprávne účtovníct… Chyby vo výpočte Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.