Popis projektu

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Projekt  (ďalej len „projekt“) je zameraný na zabezpečenie refundácie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov úradu, čím podporí zamestnancov podieľajúcich sa na efektívnom a účinnom zabezpečení odborných úloh, ktoré úrad vykonáva v rámci kontroly verejného obstarávania v projektoch spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a zároveň podporí zamedzenie ich fluktuácie.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity s názvom  Prostredníctvom tejto aktivity sa bude pokračovať v stabilizácii administratívnych kapacít úradu (ďalej len „AK EŠIF“) potrebných pre vykonávanie štátnej správy v oblasti kontroly verejného obstarávania a dohľadu nad verejným obstarávaním v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF.

Oprávnenými AK EŠIF je 25 zamestnancov úradu, ktorých počet bol schválený vládou SR, konkrétne Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 181 z 11.04.2017 k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020. Títo zamestnanci vykonávajú oprávnené činnosti vyplývajúce z aktuálne platných dohôd o spolupráci a sú v súlade s ich opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta.

Aktivita svojim zameraním nadväzuje na aktivitu projektu s názvom  s ITMS 2014+ kódom 301011, ktorá bola reálne ukončená v decembri 2018. Financovanými položkami v rámci tohto projektu bola skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky v schválenej finančnej výške 2 130 745,50 EUR.

Projekt taktiež nadväzuje aj na aktivitu projektu s názvom s ITMS 2014+ kódom 301011, ktorej realizácia bola ukončená v decembri 2019. Financovanými položkami v rámci tohto projektu bola skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky v schválenej finančnej výške 884 819,10 EUR.

Projekt bude realizovaný od 01/2020 – 12/2020 v celkovom trvaní 12 mesiacov. 

Merateľným ukazovateľom projektu bude Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP v celkovej výške 18, ktorý bol určený na základe predpokladaného vývoja počtu kontrolovaných zákaziek z EŠIF, a taktiež na základe monitorovacích údajov za obdobie realizácie predchádzajúceho projektu.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2020
Celková suma
1,027,429 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových výdavkov AK ÚVO
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
22,3813 (FTE)
Cieľ
18,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IP 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

SP 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

NP 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Príplatky a príspevky 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

RFS 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

OZP 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Doplatok k platu 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Ostatné príplatky 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Tarifný plat 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
28,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Osobný príplatok 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Odmeny 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

VZP 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

ÚP 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

PvN 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Náhrady príjmu 02/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Tarifný plat 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
28,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Náhrady príjmu 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

PvN 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

ÚP 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

NP 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

VZP 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Odmeny 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Osobný príplatok 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Ostatné príplatky 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Doplatok k platu 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

OZP 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

SP 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

IP 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

RFS 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Príplatky a príspevky 01/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

NP 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

RFS 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

PvN 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

IP 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

ÚP 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SP 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

OZP 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

VZP 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Doplatok k platu 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Tarifný plat 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
30,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Osobný príplatok 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Ostatné príplatky 08/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SP 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

IP 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

ÚP 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

NP 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

OZP 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

VZP 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Doplatok k platu 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Odmeny 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Ostatné príplatky 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Osobný príplatok 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Tarifný plat 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

RFS 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

PvN 07/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

OZP 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

VZP 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Osobný príplatok 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Tarifný plat 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

RFS 05/02020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

IP 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

SP 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Doplatok k platu 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Ostatné príplatky 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

NP 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

ÚP 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

PvN 05/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

PvN 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

ÚP 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

NP 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

VZP 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Odmeny 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
37,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Osobný príplatok 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Tarifný plat 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Ostatné príplatky 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Doplatok k platu 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

OZP 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

SP 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

IP 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

RFS 06/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

RFS 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PvN 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

IP 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

VZP 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Doplatok k platu 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

SP 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

OZP 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Ostatné príplatky 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Tarifný plat 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Osobný príplatok 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Odmeny 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
17,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

ÚP 04/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Príplatky a príspevky 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Náhrady príjmu 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

RFS 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

PvN 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Doplatok k platu 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Tarifný plat 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

ÚP 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

VZP 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Odmeny 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Osobný príplatok 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Ostatné príplatky 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

OZP 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

SP 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

IP 03/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

SP 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

PvN 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

ÚP 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

NP 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

VZP 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Odmeny 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Osobný príplatok 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Tarifný plat 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Ostatné príplatky 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Doplatok k platu 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

OZP 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

IP 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

RFS 12/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Osobný príplatok 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Odmeny 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
50,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

VZP 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

NP 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

ÚP 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

PvN 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

RFS 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

IP 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

SP 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

OZP 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Doplatok k platu 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Ostatné príplatky 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Tarifný plat 11/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
27,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Náhrady príjmu 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

PvN 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

ÚP 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

NP 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

VZP 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Odmeny 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Osobný príplatok 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SP 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Tarifný plat 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Ostatné príplatky 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Doplatok k platu 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

OZP 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

IP 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

RFS 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Príplatky a príspevky 10/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

NP 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Tarifný plat 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
27,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

RFS 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

IP 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

SP 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

OZP 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Doplatok k platu 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Ostatné príplatky 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Osobný príplatok 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Odmeny 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
21,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

VZP 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

ÚP 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

PvN 09/2020

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.