Popis projektu

Pedagogická prax a prax odborných zamestnancov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach sa realizuje spravidla v rámci hlavných didaktických predmetov študijných programov učiteľstiev, predškolskej a elementárnej pedagogiky a pedagogiky. Jej úlohou je spoznať, identifikovať a hodnotiť jednotlivé didaktické kategórie v reálnom vyučovacom procese, získať základné pedagogické zručnosti pre vedenie vyučovacieho procesu, projektovať jednotlivé vyučovacie jednotky, iniciovať profesijné videnie študentov a študentiek najmä v rovine deskriptívnej a identifikačnej. Študenti po jej absolvovaní vedia popísať základné edukačné javy, vedia sa orientovať v školskej dokumentácii a spracovať záznam z hospitácie edukačnej jednotky, ako aj identifikovať jednotlivé ciele, metódy, formy a fázy vyučovacieho procesu.

Súčasná pedagogická prax má teda gradačný a reflexívny charakter a jej súčasťou je tvorba študentského portfólia. Realizáciou predkladaného projektu by sme chceli posilniť reflexiu, zameranie sa na profesijné kompetencie a posilnenie úzkej spolupráce s cvičnými školami, chceme aj zdôrazňovať úlohu mentora a nastaviť súlad medzi akademickým prostredím a praxou v školách a školských zariadeniach.

Výsledkom realizácie projektu bude nielen užšia spolupráca medzi cvičnými školami a pedagogickou fakultou, ktorá ako jedna z mála na Slovensku poskytuje veľmi širokú ponuku učiteľských študijných programov, ale aj zatraktívnenie učiteľského povolania pre našich budúcich absolventov prostredníctvom realizácie praxe na školách s dobrou praxou, ktoré inovovali svoju činnosť, implementovali do výučby modernizačné prvky, uplatňujú unikátnu filozofiu školy, alebo ponúkajú zmenenú organizáciu a špecifické postupy pri hodnotení.

Viac
Subjekt
Trnavská univerzita v Trnave
Miesta realizácie
Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.07.2023
Celková suma
321,974 €
Vlastné zdroje
16,099 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Rozvoj didaktických, predmetových, orga…
Typ
Podpora vytvárania …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet študentov VŠ študujúcich v študijných programoch pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili kompetencie potrebné pre výkon povolania
Hodnota
-
Cieľ
799,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených fakúlt, ktoré prostredníctvom aktivít zvýšili kvalitu študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet študentov VŠ študujúcich v študijných programoch pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov
Hodnota
-
Cieľ
1104,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet fakúlt zapojených do aktivít zameraných na zvýšenie kvality študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.