Popis projektu

V obci Družstevná pri Hornáde žije početné zastúpenie obyvateľov z radov príslušníkov MRK. Z celkového počtu 2700 obyvateľov v obci pochádza 26 % občanov z MRK, ktorí žijú  v rámci intravilánu obce. K problémom obce patrí vysoký počet trestných činov a priestupov, ako sú násilné trestné činy, konflikty medzi obyvateľmi, krádeže, výtržníctvo, nedodržiavanie nočného kľudu, vandalizmus, poškodzovanie verejného majetku, majetku podnikov, nekontrolovaný zber, resp. krádeže železného šrotu a iných kovov, ohrozovanie bezpečnosti cestnej premávky, čistota verejných priestranstiev, budovanie nelegálnych stavieb a zakladanie čiernych skládok, nepriaznivý stav obydlí príslušníkov marginalizovaných komunít, nielen čo sa týka hygienických pomerov ale aj rizika požiarov, ako aj vypaľovanie trávnatých porastov (hrozba požiarov ako aj environmentálne narušenia), problémy s udržiavaním poriadku na pošte pri vyplácaní sociálnych dávok, nevhodne využívaný voľný čas u kategórie detí a mládeže, nekontrolované stretávanie sa mládeže, najmä v neskorých hodinách, užívanie alkoholických a iných návykových látok a nárast závislosti a výskytu ďalších sociálno-patologických javov, možné riziko nákaz (vysoký počet túlavých psov a mačiek, výskyt veľkého množstva hlodavcov) a ďalšie iné javy, ktoré je potrebné riešiť.  Problémy v obci súvisia najmä s vysokým percentom nezamestnanosti dospelých, ktorá sa stáva aj negatívne pôsobiacim príkladom pre deti a mládež. V minulom období  sme úspešne zrealizovali projekt zameraný na občianske hliadky prostredníctvom Úradu práce. Projekt bol mimoriadne úspešný a výrazne eliminoval uvedené problematické javy v obci. Napriek úspechu občianskych hliadok v minulosti, mnohé z problémov pretrvávajú aj naďalej.

V obci v súčasnosti absentuje miestna občianska poriadková služba. Na základe úspešnosti predchádzajúceho projektu, môžeme potvrdiť účelnosť zriadenia  miestnej občianskej poriadkovej služby prostredníctvom ŽoNFP.

Podporiť systematické poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb v obciach s marginalizovanými komunitami, predovšetkým z MRK  a zvýšiť zamestnateľnosť a zamestnanosť príslušníkov marginalizovaných komunít, s dôrazom na rómsku komunitu v obci Družstevná nad Hornádom.

sú tvorené:

  1. príslušníkmi a obyvateľmi marginalizovaných komunít, s dôrazom na MRK
  2. zamestnancami štátnej správy a samosprávy pracujúcimi s marginalizovanými komunitami, predovšetkým s MRK

ostatnými obyvateľmi obce, návštevníkmi obce, príbuznými obyvateľov obce a pod. 

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.06.2019
Celková suma
84,004 €
Vlastné zdroje
4,200 €
Vyčerpané z projektu
83,304 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
6,0 (osoby)
Cieľ
6,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
3,0 (osoby)
Cieľ
3,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.07.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušál

Čestné vyhlásenie

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
6,720 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miesta občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
6,720 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
-
Názov

Členovia MOPS Miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
2,800 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Družstevná pri Hornáde
IČO
00324116
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.