Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačno-komunikačných zručností, čitateľskej gramotnosti, technickej gramotnosti, ako aj v oblasti nadobudnutia a rozvoja pracovných a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického vybavenia odborných učební a knižnice ZŠ. Týmto je projekt v plnom súlade so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1: IKT učebňa (variant klientske stanice)
  • Aktivita 2: IKT učebňa (variant notebook)
  • Aktivita 3: Polytechnická učebňa
  • Aktivita 4: Knižnica

Výsledkom realizácie aktivít (merateľný ukazovateľ) budú 2 podporené IKT učebne, 1 podporená polytechnická učebňa a 1 podporená knižnica.  

Projekt napĺňa globálny cieľ IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Obec Dolná Súča realizáciou projektu zvýši kvalitu a rozsah poskytovaných verejných služieb v oblasti základného vzdelávania na svojom území, čo bude mať pozitívny dopad na dané prostredie z hľadiska jeho udržateľného územného rozvoja. Podporou základného vzdelávania sa zlepší prístup pre miestnych mladých ľudí na trh práce, žiakom sa vytvorí priestor pre rozhľad o ich budúcich pracovných a študijných možnostiach. Posilnením kľúčových kompetencií žiakov ZŠ sa im umožní úspešná integrácia do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb. Realizáciou hlavných aktivít projektu je predkladaný projekt plne v súlade so stratégiou IROP, prioritná os č. 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - tematický cieľ č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania.

Viac
Subjekt
Obec Dolná Súča
Miesta realizácie
Dolná Súča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.05.2021
Celková suma
87,577 €
Vlastné zdroje
4,379 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 4: Knižnica
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
02.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
26.05.2021
Názov
Aktivita 3: Polytechnická učebňa
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
02.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
26.05.2021
Názov
Aktivita 2: IKT učebňa (variant noteboo…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
02.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
26.05.2021
Názov
Aktivita 1: IKT učebňa (variant klients…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
02.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
26.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
02.12.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
26.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
280,0 (osoby)
Cieľ
274,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Školský nábytok do knižnice

Faktúra č. F210451932

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Školský nábytok do polytechnickej učebne

Faktúra č. F210451932

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Školský nábytok do IKT učebne (variant notebook)

Faktúra č. F210451932

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Súbor DVD

Faktúra č. 2100002

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Súbor knižných titulov

Faktúra č. 2100002

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Didaktické vybavenie pre knižnicu

Faktúra č. 2100036

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 2100036

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie pre knižnicu

Faktúra č. 2100036

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Didaktické vybavenie pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 2100036

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Technické vybavenie pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 2100037

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 2100037

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

IKT vybavenie pre knižnicu

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie pre knižnicu - softvér

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie pre IKT učebňu (variant notebook)

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie pre IKT učebňu (variant notebook) - softvér

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie pre IKT učebňu (variant klientské stanice)

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie pre IKT učebňu (variant klientské stanice) - softvér

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie pre IKT učebňu (variant notebook) - softvér

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

IKT vybavenie pre IKT učebňu (variant notebook)

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

IKT vybavenie pre IKT učebňu (variant klientské stanice) - softvér

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

IKT vybavenie pre IKT učebňu (variant klientské stanice)

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

IKT vybavenie pre knižnicu

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

IKT vybavenie pre knižnicu - softvér

Faktúra č. 2100038

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov IČO
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.