Popis projektu

Význam navrhovaného projektu predstavuje súčinnosť s globálnym cieľom a prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť nadväzujúcu na špecifický cieľ príslušnej prioritnej osi 1, Investičná priorita: 1.2, Špecifický cieľ: 1.2.1- Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, ktorý nadväzuje na Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre bezpečnosť obyvateľov skvalitnenie regionálnej a lokálnej mobility zlepšiť kvalitu života v obci prostredníctvom vybudovania  zastávky pre účely dopravného systému verejnej osobnej dopravy, ktorá je v súčasnej dobe v nevyhovujúcom mieste z dôvodu, že zastávka je umiestená v jazdnom pruhu, čo zapríčiňuje spomalenie cestnej premávky a nebezpečenstvo obyvateľov obce ale aj samotných účastníkov cestnej premávky. Cieľom projektu vybudovanie zástavky so zastávkových zálivom, ako neoddeliteľná súčasť cestnej verejnej dopravy, ktorá vyrieši bezpečnosť obyvateľov, ktorí využívajú autobusovú dopravu. Zastávka bude odčlenená od priameho nastupovania vo vozovke, ktorou autobus pri nastupovaní bránil plynulej cestnej premávke, spoza ktorej vybiehajú cestujúc. Projektom sa podporí trvalo udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov, najmä prostredníctvom verejnej osobnej dopravy. Autobusová zastávka bude umiestnená súbežne s Hlavnou ulicou, ktorá je súčasne prieťahom cesty III/1334 obcou. Cieľová skupina sú všetci obyvatelia obce aj priľahlých obci, ktorí cestujú za prácou a občianskou vybavenosťou (rodiny, seniori, deti a mladí dospelí, osoby so zdravotným postihnutím) a účastníci cestnej premávky, ktorí využívajú osobnú dopravu. Miesto realizácie - kataster obce Pusté Úľany. Žiadateľ využil možnosť nepredkladať ani finančnú ani ekonomickú analýzu vzhľadom na to, že projekt je v stanovenom finančnom limite a ani negeneruje príjem.

Viac
Subjekt
Obec Pusté Úľany
Miesta realizácie
Pusté Úľany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.10.2017
Celková suma
23,776 €
Vlastné zdroje
1,189 €
Vyčerpané z projektu
23,776 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 – Autobusová zastávka pre ve…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zle…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.10.2017
Skutočný koniec
12.10.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.10.2017
Skutočný koniec
20.10.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených parkovacích systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - RENSTAV

Faktúra RENSTAV spol.s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,164 €
Schválené na preplatenie
23,164 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Faktúra - Ing. Steiner (SD)

Faktúra - Ing. Steiner (SD)

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
20.10.2017
Názov IČO
Názov
RENSTAV spol. s.r.o.
IČO
31425071
Názov
Ing. Peret Steiner
IČO
22675205
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.