Popis projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť komplexné riešenie energetickej hospodárnosti Objektu č. 11 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádza v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie čím v konečnom dôjde k zníženiu nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšeniu kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora potreby energie verejnej budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Želiezovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.08.2020
Celková suma
212,781 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
komplexná obnova
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
14.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
27.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
03.03.2020
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
83282,1987 (kWh/rok)
Cieľ
90828,1353 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
215961,6 (kWh/rok)
Cieľ
219136,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
6,5325 (Kg/rok)
Cieľ
2,34 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,8902 (Kg/rok)
Cieľ
1,0773 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
18,783 (Kg/rok)
Cieľ
14,6654 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
33,8464 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,7761 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
20,7788 (MWh/rok)
Cieľ
22,4858 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1051,2 (m2)
Cieľ
1024,0 (m2)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
99,354 (MWh/rok)
Cieľ
99,354 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
78575,22 (kWh/rok)
Cieľ
76868,243 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10% v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra - daňový doklad č.: FV1-28/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 18.05.2020- do 09.06.2020 vo výške 90%

Faktúra - daňový doklad č.: FV1-28/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
74,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10% v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra - daňový doklad č.: FV1-28/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 18.05.2020- do 09.06.2020 vo výške 90%

Faktúra - daňový doklad č.: FV1-28/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
74,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 18.05.2020- do 09.06.2020 vo výške 90%

Faktúra - daňový doklad č.: FV1-28/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10% v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra - daňový doklad č.: FV1-28/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 18.05.2020- do 09.06.2020 vo výške 90%

Faktúra - daňový doklad č.: FV1-28/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10% v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra - daňový doklad č.: FV1-28/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 10.06.2020- do 01.07.2020 vo výške 90%

Faktúra - daňový doklad č. FV1-33/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
89,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10% v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra - daňový doklad č. FV1-33/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 10.06.2020- do 01.07.2020 vo výške 90%

Faktúra - daňový doklad č. FV1-33/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
89,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10% v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra - daňový doklad č. FV1-33/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 10.06.2020- do 01.07.2020 vo výške 90%

Faktúra - daňový doklad č. FV1-33/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10% v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra - daňový doklad č. FV1-33/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 10.06.2020- do 01.07.2020 vo výške 90%

Faktúra - daňový doklad č. FV1-33/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10% v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra - daňový doklad č. FV1-33/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie "Komplexná obnova objektu č. 11"

Faktúra č. 20002

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie "Komplexná obnova objektu č. 11"

Faktúra č. 20002

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 2.7.2020-8.7.2020 vo výške 90 %

Faktúra č. FV1-43/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra č. FV1-43/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra č. FV1-43/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 2.7.2020-8.7.2020 vo výške 90 %

Faktúra č. FV1-43/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 2.7.2020-8.7.2020 vo výške 90 %

Faktúra č. FV1-43/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra č. FV1-43/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Dodávky a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 2.7.2020-8.7.2020 vo výške 90 %

Faktúra č. FV1-43/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 6.5 ZoD

Faktúra č. FV1-43/2020

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Autorský dozor na stavbu Komplexná obnova objektu č. 11

Faktúra č. 20200012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

projektový manažér v služobnom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér v služobnom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér v služonom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér v služobnom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér v služobnom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér v služobnom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér v služobom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér v služobnom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér v služobnom pomere (interné riadenie)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Komplexná obnova objektu č. 11"

Faktúra č. 20170004

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2017
Názov

Výroba reklamnej tabule A3, lamino

Faktúra č. 2020061

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov IČO
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738298
Názov
EKOFORM spol. s r.o.
IČO
31437842
Názov
Jozef Majtán
IČO
51450429
Názov
ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVA KANCELÁRIA Košnar a Cápa s.r.o.
IČO
44845588
Názov
ELUMI STUDIO s.r.o.
IČO
50123556
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.