Popis projektu

V súčasnosti v našej obci Lemešany žije v 1975 obyvateľov a podiel obyvateľov rómskej komunity je na úrovni približne 23 %, t. j. 462 občanov. Z celkového počtu obyvateľov z MRK žije 97%, t. j. 449 v separovanej lokalite obce. Väčšina obyvateľov z MRK žije v zlých sociálno-ekonomických podmienkach, resp. ich obydlia nespĺňajú technické ani hygienické normy a statické štandardy.  Ich situácia vedie k úplnému sociálnemu vylúčeniu, resp. ďalšiemu včleňovaniu sa do marginalizovaných skupín. Prostredníctvom rekonštrukcie a nadstavby 2 bytových domov a novostavby 1 bytového domu zabezpečíme obyvateľom zo sociálne znevýhodneného prostredia sociálne nájomné bývanie s prvkami prestupného bývania. Systém prestupného bývania v našej obci bude založený na 2 stupňoch. Tento systém bývania vytvára predpoklady na osvojovanie si pravidiel a získavanie kompetencií potrebných pre udržanie samostatného bývania pre obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín, predovšetkým z MRK. Prestupnosť systému vytvára motivujúci efekt, keďže dáva možnosť za dodržania určených kritérií dosiahnuť kvalitnejší vyšší stupeň bývania. Prostredníctvom aktívnych sociálnych služieb, konkrétne 3 asistentov bývania bude sprevádzať nájomníkov až ku predpokladanému možnému konečnému cieľu - zabezpečeniu si samostatného bývania. 

 Zlepšiť formy bývania obyvateľov z MRK s prvkami prestupného bývania. 

- zvýšiť sociálnu inklúziu obyvateľov sociálne znevýhodnených skupín prostredníctvom sprievodnej sociálnej práce asistentov bývania v prirodzenom rodinnom, domácom prostredí,

- zlepšiť životnú situáciu rodín z MRK a tým zabezpečiť ich včleňovanie do plnohodnotného spôsobu života v spoločnosti,

- predchádzať nárastu sociálnopatologických javov,

- motivovať jednotlivcov k aktívnemu, samostatnému a zodpovednému životu.

- jednotlivci a rodiny, žijúce v nepriaznivých životných podmienkach, teda predovšetkým občania z MRK v počte 260.

- ostatní obyvatelia obce zo sociálne znevýhodnených skupín, predovšetkým z MRK,

- obyvatelia obce, ktorí budú priamo či nepriamo profitovať z realizácie daného projektu, keďže jeho realizácia pozitívne prispeje k vzájomným vzťahom medzi majoritnou skupinou obyvateľstva a občanmi z MRK, napomôže k celkovej životnej úrovni v obci a bude mať celkovo pozitívny vplyv na jej obyvateľov,

- dlhodobo nezamestnaní obyvatelia obce,

- obyvatelia okolitých menších obcí a návštevníci obce.

Projekt zrealizujeme prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: 

Začiatok realizácie projektu: Február 2019

Ukončenie realizácie projektu: December 2023

Dĺžka trvania: 59 mesiacov (dĺžka stavebných prác na objektoch bude maximálne 24 mesiacov)

 Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany (parcelné čísla 185/1, 185/3, 185/4.)

P0105 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách - 4,70

P0240 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydlí/prestupného bývania - 260

P0372 Počet renovovaných domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie - 24

P0895 Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania - 16

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2023
Celková suma
1,630,602 €
Vlastné zdroje
81,530 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšené formy bývania pre obce s príto…
Typ
Podpora programov p…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
18.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydlí/ prestupného/ nájomného bývania
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
260,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie
Hodnota
0,0 (Domácnosti)
Cieľ
24,0 (Domácnosti)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
0,0 (tony CO2 eq)
Cieľ
4,7 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania
Hodnota
0,0 (bytová jednotka)
Cieľ
16,0 (bytová jednotka)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.