Popis projektu

V zmysle § 4 zákona 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti PK“)je správca pozemnej komunikácie povinný zabezpečiť klasifikáciu kritických nehodových úsekov a zabezpečiť hodnotenie týchto úsekov inšpekciou na mieste. Predmetom projektu je  v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť komplexnú činnosť spojenú s riadením a kontrolou bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní, t. j. analyzovať dopravnú nehodovosť, vypracovať klasifikáciu kritických nehodových lokalít, navrhnúť opatrenia a následné ekonomicky vyhodnotiť tieto opatrenia. S uvedenými činnosťami súvisia nutné dopravno-inžinierske merania a ich hodnotenie.

Ekonomicky efektívne opatrenia navrhnuté audítormi bezpečnosti pozemných komunikácií budú implementované do plánov údržby, investičných plánov a do projektov s možnosťou spolufinancovania z fondov EÚ. V zmysle § 4 ods. 8 zákona o bezpečnosti PK budú závery projektu predložené MDV SR za účelom splnenia povinností správcu pozemnej komunikácie.

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie nehodovosti na cestnej sieti v správe NDS, a. s., t.j.  zabezpečí  sa zlepšenie stavu v oblasti bezpečnosti a plynulosti dopravy a prispeje sa k zníženiu nehodovosti. Projekt sa bude realizovať na území SR na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy.
Merateľným ukazovateľom projektu je PO366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Výsledok projektu sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity, t. j. realizáciou projektu a podpornými aktivitami.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.12.2023
Celková suma
8,361,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
realizácia projektu
Typ
D. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.