Popis projektu

Projekt „Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne“ (MODA) je implementovaný na národnej úrovni ako nástroj podpory výkonu sociálneho poistenia. Dopad projektu sa dotýka subjektov sociálneho poistenia na celom území Slovenskej republiky, podporuje celonárodné aktivity na základe programového vyhlásenia vlády, systémových zmien a priorít vlády. Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“), ktorej činnosť vyplýva zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, má špecifické postavenie v rámci našej spoločnosti. V rámci dávkovej agendy sociálneho poistenia rieši nároky prakticky všetkých občanov vo väzbe na vznik určitej životnej situácie. V rámci transformácie súčasného agendového spracovania na systém poskytovania elektronických služieb v kontexte ŽS bude SP reagovať na vzniknutú životnú situáciu občana a odbremení ho od administratívnej záťaže.
 
Projekt MODA je druhým projektom schváleného reformného zámeru „Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia“. Základným cieľom reformného zámeru je redizajn služieb a optimalizácia procesov SP a bude nadväzovať na ostatné čiastkové projekty realizované podľa schváleného reformného zámeru.
 
Projekt MODA prispieva k dosiahnutiu špecifického cieľa PO7 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami a to zavedením informačného systému podporujúceho jednotný systém dávok, ktorý je predmetom výstupu projektu MODA.
MODA si kladie nasledovné ciele:

  • zabezpečenie systémovej automatizácie procesov výkonu sociálneho poistenia
  • zabezpečenie skrátenia konania o sociálnych dávkach
  • zabezpečenie zníženia preťaženia zamestnancov, manuálnou a duplicitnou prácou
  • Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti prevádzky IS SP

 
Predmetom projektu MODA je transformácia existujúceho spôsobu výkonu agend sociálneho poistenia s použitím overených najnovších IT konceptov a technológií.. 

Projekt je súčasťou reformného zámeru Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia a prispieva k naplneniu cieľa reformného zámeru „Zvýšená produktivita práce a kvalita pri výkone procesov SP a zavedenie princípu 1x a dosť“ realizáciu konceptu digitálnej transformácie existujúcich procesov  tzn. zmenou súčasného, prevažne hierarchicky organizovaného poskytovania služieb na model agilných procesov ktorý umožní:

  •  odstránenie duplicitných činnosti,
  •  plnú elektronizáciu procesov,
  •  zavedenie plnej automatizácie tých činností, kde je to efektívne,
  •  zrušenie činností, ktoré sú nahraditeľné dátovou alebo procesnou/servisnou integráciou a orchestráciou,
  •  monitoring, meranie a kontinuálne zlepšovanie procesov.

 
Merateľný  ukazovateľ,  ktorý  sa  dosiahne  realizáciou  projektu:  Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy (cieľová hodnota: 2)

Viac
Subjekt
Sociálna poisťovňa
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2020 - 01.05.2022
Celková suma
18,434,889 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.