Popis projektu

Primárnym cieľom projektu „Materská škola – obnova a nadstavba“ je prostredníctvom rekonštrukcie budovy materskej školy v meste zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity. Pre dané ciele je prioritou mesta rozšírenie kapacity predškolského zariadenia, ktorým pokryje potreby miestnej komunity a vytvorí optimálne podmienky pre predprimárne vzdelávanie a výchovu. Hlavnou aktivitou projektu je obnova a nadstavba existujúcej materskej školy s interiérovým vybavením pre deti predškolského veku v miestnej rómskej osade na okraji mesta z dôvodu nedostatočnej kapacity zariadenia. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a priama práca s komunitou sú sekundárne ciele pre naplnenie priorít v rámci potrieb komunitnej práce.


V súčasnosti navštevuje túto MŠ 40 rómskych detí a zámerom projektu je rozšírenie kapacity o 44 miest. Projekt naplní ukazovatele ročného zníženia emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách o 5,006 ton a zníženie spotreby primárnej energie o 30 544,94 kWhod /rok. pre plnohodnotnú účasť na predprimárnom vzdelávaní aj deťom z MRK.


Predkladaný projekt je koncepčne plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, napĺňa zámery investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach prostredníctvom špecifického cieľa 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Zároveň je projekt plne v súlade s dlhodobými plánmi mesta vytýčenými v dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sečovce na obdobie 2015 – 2023.

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.05.2022
Celková suma
537,106 €
Vlastné zdroje
26,855 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/el…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
84,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
0,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
30544,94 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
0,0 (tony CO2 eq)
Cieľ
5,006 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
84,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.