Popis projektu

Jednou z priorít v oblasti znižovania spotreby energie v Slovenskej republike je v súčasnosti i komplexná obnova bytových budov. Aktuálnosť potreby komplexnej obnovy bytového fondu je premietnutá do Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020, Aktualizácie koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020 ako aj do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 je rámcovým dokumentom, ktorý formuluje priority a strategické zámery štátu v rozvoji bývania.  

Aktuálny stav bytového fondu podľa koncepcie štátnej bytovej politiky je vo veľkej miere výsledkom výstavby bytových a rodinných domov pred rokom 1990 (takmer 3/4 bytového fondu). Značná časť bytov v bytových domoch postavených väčšinou formou hromadnej výstavby panelovou technológiou vykazuje nedostatky, ktorých neodstránenie môže vyústiť k vzniku porúch ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie ich obyvateľov. Hlavnými príčinami uvedeného stavu sú prekročenie pôvodne uvažovanej životnosti, dlhodobo zanedbávaná údržba, výrazné opotrebovanie nosných prvkov budov a obvodového plášťa a nevyhovujúci stav vnútorných rozvodov technických systémov a výťahov. V nadchádzajúcom období je preto nutné výrazne zrýchliť procesy celkovej (komplexnej) obnovy budov, nakoľko neriešenie tohto stavu môže v konečnom dôsledku znamenať aj zákaz užívania takýchto stavieb, resp. nariadenie o ich odstránení. Medzi dlhodobé strategické priority patrí aj obnova budov s cieľom dosiahnuť postupné znižovanie potreby energie v budovách. Pri obnove bytových budov je potrebné zohľadniť potrebu využitia celého nákladovo-efektívneho potenciálu úspor energie pre danú budovu pri zohľadnení dlhého cyklu obnovy budovy, to znamená realizovať čo najkomplexnejšiu obnovu v čase, kedy je obnova nevyhnutná. Takáto komplexná obnova by mala zohľadniť aj efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie. V ďalšom období je potrebné s oveľa väčšou intenzitou prijímať a realizovať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií budov prebývanie, účinnosti vykurovacích systémov a podielu využívania netradičných a obnoviteľných zdrojov, k čomu sa SR v rámci svojich medzinárodných záväzkov zaviazala. Z hľadiska financovania je potrebné v budúcom období vo zvýšenej miere využívať zdroje z EŠIF, predovšetkým prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov, ktoré vo zvýšenej forme umožňujú zapojenie súkromného kapitálu s cieľom dosiahnutia čo najväčšieho multiplikačného efektu zdrojov určených na financovanie obnovy. Realizáciou opatrení zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti sa priamo prispieva k dosahovaniu jedného z hlavných cieľov stratégie Európa 2020.  

Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou SR pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len "ŠFRB"). Uvedenú úlohu plní ŠFRB ako finančná inštitúcia slúžiaca na implementáciu finančných nástrojov už od roku 1996. ŠFRB používa vlastné finančné prostriedky, pridelené verejné prostriedky zo Štátneho rozpočtu SR a finančné prostriedky EÚ na podporu rozvoja bývania formou zvýhodnených úverov. ŠFRB od zriadenia až do roku 2018 podporil obnovu 282 tisíc existujúcich bytových jednotiek. Koncepcia podpory poskytovaná vo forme výhodných dlhodobých úverov zo ŠFRB je založená na princípe návratnosti finančných zdrojov do oblasti bývania a v súčasnom období predstavuje jednu z najvýhodnejších investícií s minimálnym rizikom ohrozenia jej návratnosti.

Viac
Subjekt
Štátny fond rozvoja bývania
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.12.2023
Celková suma
34,812,295 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
31,512,296 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Odstránenie systémových porúch bytových…
Typ
Odstránenie systémo…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia výťahov za účelom zníženia…
Typ
Modernizácia výťaho…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia osvetlenia za účelom zníže…
Typ
Modernizácia osvetl…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia vykurovacích systémov vrát…
Typ
Modernizácia vykuro…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zlepšovanie tepelno-technických vlastno…
Typ
Zlepšovanie tepelno…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Odstránenie systémových porúch bytových…
Typ
Odstránenie systémo…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia výťahov za účelom zníženia…
Typ
Modernizácia výťaho…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia osvetlenia za účelom zníže…
Typ
Modernizácia osvetl…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia vykurovacích systémov vrát…
Typ
Modernizácia vykuro…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zlepšovanie tepelno-technických vlastno…
Typ
Zlepšovanie tepelno…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch
Hodnota
8860632,367 (kWh/rok)
Cieľ
8860632,367 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
336,178 €
Schválené na preplatenie
336,178 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
336,178 €
Schválené na preplatenie
336,178 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
336,178 €
Schválené na preplatenie
336,178 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
336,178 €
Schválené na preplatenie
336,178 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
336,178 €
Schválené na preplatenie
336,178 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
4,961,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
4,961,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
4,961,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
4,961,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
4,961,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
40,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
40,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
40,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
40,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
40,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,966,281 €
Schválené na preplatenie
5,966,281 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,966,281 €
Schválené na preplatenie
5,966,281 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,966,281 €
Schválené na preplatenie
5,966,281 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,966,281 €
Schválené na preplatenie
5,966,281 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,966,281 €
Schválené na preplatenie
5,966,281 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
505,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
505,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
505,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
938,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
505,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
505,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
938,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
938,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
938,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní 291/2017-940/MPRV SR (4)

Finančný nástroj

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
938,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov IČO
Názov
Štátny fond rozvoja bývania
IČO
31749542
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.