Popis projektu

predkladaného projektu je .

Projekt je spracovaný v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozhľad žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Vybavenie obecnej základnej školy ako konečného prijímateľa pomoci odbornými učebňami, ich rekonštrukciou, resp. modernizáciou, dovybavenie modernými didaktickými a učebnými pomôckami umožní širšie využívanie moderných vyučovacích metód pre rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov, ich zručností a schopností.

Predkladateľom projektu je obec Pata, kde sa nachádza jedna základná škola. Tento projekt sa týka Základnej školy Pata s počtom žiakov 208 a indexom IIÚ 16,9. Miestom realizácie je teda RIÚS Trnavského kraja, okres Galanta v Trnavskom kraji. Dôvodom spracovania projektu je, že škola nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a cíti potrebu zlepšiť podmienky pre harmonický vývoj žiakov aj ku prírodovedným predmetom a odborným zručnostiam. Stav odbornej učebne odpovedá jej času poslednej rekonštrukcie v roku 2009, učebné pomôcky neprešli žiadnou väčšou systémovou obnovou. Prepojenosť na aktuálne učebnice absentuje.

Prostredníctvom 3 hlavných aktivít sa realizuje zriadenie dvoch odborných učební zameraných na prírodné vedy a školskej knižnice. Stavebno-montážne práce sú navrhnuté v minimálnom rozsahu potrebnom pre úpravu stávajúcich priestorov školy na funkčnosť odborných učební a tvoria súčasť dotknutých hlavných aktivít. Úspešnou realizáciou aktivít sa naplnia : zlepšenie technického vybavenia

- odborných učební  zameraných na prírodné vedy,

- školskej knižnice.

Projektom sú adresované 3 merateľné ukazovatele. Modernizácia materiálno-technického vybavenia bude rešpektovať potreby inkluzívneho vzdelávania.

Viac
Subjekt
Obec Pata
Miesta realizácie
Pata
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.12.2021
Celková suma
160,986 €
Vlastné zdroje
8,049 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4. Stavebno-technické práce a dokument…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
16.08.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
10.09.2021
Názov
3. Zriadenie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
16.07.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
20.12.2021
Názov
2. Zriadenie Biologickej/Chemickej učeb…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
16.07.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.11.2021
Názov
1. Zriadenie Fyzikálnej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
16.07.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
16.07.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
20.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.01.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
574,0 (osoby)
Cieľ
574,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 210260

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 210260

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komunikačná technika a počítačové vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra č. 2100048

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Komunikačná technika a počítačové vybavenie - knižnica

Faktúra č. 2100048

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Komunikačná technika a počítačové vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra č. 2100048

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komunikačná technika a počítačové vybavenie - knižnica

Faktúra č. 2100048

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interaktívne vyučovacie balíky - pracovné listy

Faktúra č. 2100058

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interaktívne vyučovacie balíky

Faktúra č. 2100058

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interaktívne vyučovacie balíky - pracovné listy

Faktúra č. 2100058

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Interaktívne vyučovacie balíky

Faktúra č. 2100058

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Didaktické pomôcky - biol.- chemická učebňa

Faktúra č. 2100062

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - fyzikálna učebňa

Faktúra č. 2100062

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - fyzikálna učebňa

Faktúra č. 2100062

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Didaktické pomôcky - biol.- chemická učebňa

Faktúra č. 2100062

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Zariadenie/vybavenie nábytkom - biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 211155612

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie/vybavenie nábytkom - knižnica

Faktúra č. 211155612

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie/vybavenie nábytkom - fyzikálna učebňa

Faktúra č. 211155612

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie/vybavenie nábytkom - biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 211155612

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Zariadenie/vybavenie nábytkom - fyzikálna učebňa

Faktúra č. 211155612

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Zariadenie/vybavenie nábytkom - knižnica

Faktúra č. 211155612

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Sady kníh do knižnice

Faktúra č. 2100074

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sady kníh do knižnice

Faktúra č. 2100074

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sady kníh do knižnice

Faktúra č. 2100074

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Výplata - manažér VO prvá časť

Výplatný list RZ 08.2020

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výplata - manažér VO druhá časť

Výplatný list RZ 02.2021

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Odmena - Projektový manažér

Výplatný list KJ 0122

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Odmena - Finančný manažér projektu

Výplatný list PH 0122

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov IČO
Názov
Obec Pata
IČO
00306126
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Ľubomír Sedláček
IČO
30377188
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.