Popis projektu

Cieľom vybudovania WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s (príp. uviesť konkrétnu prístupovú rýchlosť internetovej konektivity s uvedením webovej adresy zverejnenej platnej zmluvy o internetovom pripojení).

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

  1. Obecný úrad, č. 42, Vrbovce 906 06                             - 1 externý AP + 1 interný AP
  2. Zdravotné stredisko, č. 149, Vrbovce 906 06               - 1 externý AP + 1 interný AP
  3. Vrbovčianska izba, č. 136, Vrbovce 906 06                   - 1 externý AP + 1 interný AP
  4. Komunitné centrum, č. 166, Vrbovce 906 06               - 1 externý AP + 1 interný AP

Obecný úrad                - umiestnenie vo verejne prístupnej chodbe pri vstupe do budovy
Zdravotné stredisko     - umiestnenie vo verejne prístupnej chodbe pred čakárňou pacientov
Vrbovčianska izba        - využívaná ako priestor pre konanie kultúrnych a spoločenských akcií (stavanie mája, koncerty, stretávanie dobrovoľných organizácii obce – Hasiči, chovatelia, únia žien, spoločenská miestnosť využívaná obcou, výstavy)

                                       - umiestnenie vo verejne prístupnej veľkej spoločenskej miestnosti, 
Komunitné centrum      - využívanie ako priestor pre konanie kultúrnych a spoločenských akcií, krúžkov (plánované využitie priestoru- obecná knižnica, hrnčiarska dielňa, spoločenská miestnosť klubu dôchodcov)
                                        - umiestnenie vo verejne prístupnej chodbe I. NP

Uvedené objekty spĺňajú definíciu verejného priestranstva podľa §2b, ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a sú uvedené všeobecnom záväznom nariadení obce podľa §4, ods. 5, písm. a), bod l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Uvedená skutočnosť je taktiež podporená čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu ŽoNFP.

Inštalácie, , vhodné umiestnenie dátovej a anténnej kabeláže, napájanie a najvhodnejšie riešenie vybudovania prístupových bodov bude prehodnotené a schválené na základe odporúčania víťazného dodávateľa. 

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka hotspot portál s umiestneným logom „Wifi pre Teba“. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo.

Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupového bodu (resp. prístupových bodov) je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa. 

Čestné vyhlásenie žiadateľa je zároveň podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov / AP. Žiadateľ predkladá mapový podklad ako osobitnú prílohu ŽoNFP v zmysle výzvy: Dokument zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Viac
Subjekt
Obec Vrbovce
Miesta realizácie
Vrbovce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.04.2021
Celková suma
10,000 €
Vlastné zdroje
500 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.