Popis projektu

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom reaguje na problém neuspokojivej úrovne kľúčových kompetencií žiakov základnej školy predovšetkým v oblasti polytechnickej, jazykovej a informačnej výchovy, ktorá po ukončení ZŠ nepriaznivo ovplyvňuje ich ďalšie odborné vzdelávanie, uplatnenie na trhu práce a tým aj kvalitu života. Projekt prispieva k riešeniu tohto problému vytvorenie priestorových a materiálno – technických   podmienok pre celkové skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ s intenzívnym využitím prvkov inkluzívneho vyučovania.

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej ZŠ Mierová 1 v Strážskom v predmetoch jazyková, polytechnická a informačná výchova.

Špecifické ciele projektu sú:

 • zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v predmete informačná výchova prostredníctvom rozšírenia existujúcej školskej knižnice a zlepšenia jej technického a materiálového vybavenia
 • -zlepšenie kľúčových kompetetencií žiakov Základnej školy v predmetoch jazyková výchova prostredníctvom  zriadenia jazykovej učebne
 • zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v predmete polytechnická výchova prostredníctvom zlepšenia technického vybavenia 2 polytechnických učební.

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom hlavných aktivít:

 • obstaranie polytechnických učební
 • obstaranie jazykových učební na výučbu cudzích jazykov
 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
 • stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Cieľovou skupinou sú žiaci a učitelia Základnej ZŠ Mierová 1 v Strážskom, ako aj účastníci celoživotného vzdelávania.

Miestom realizácie je Základnej ZŠ Mierová 1 v Strážskom.

Výstupy projektu budú vyjadrené prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • Počet podporených školských knižníc
 • Počet podporených učební polytechnických
 • Počet podporených učební jazykových
 • Počet podporených základných škôl.

Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP 2014-2020: v rámci Prioritnej osi č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám s tematickým cieľom č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, v rámci Investičnej priority č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry so Špecifickým cieľom č. 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.02.2021
Celková suma
84,368 €
Vlastné zdroje
4,218 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno technická úprava učebne
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
14.09.2020
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ – poly…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
20.07.2020
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
05.10.2020
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ – kniž…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
20.07.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
21.12.2020
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ – jazy…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
20.07.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
21.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
20.02.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
481,0 (osoby)
Cieľ
485,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT

Binary Technologies, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

IKT

Binary Technologies, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

IKT

Binary Technologies, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Interiérové vybavenie - polytechnická učebňa - kovo

Daffer s. r. o. - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Interiérové vybavenie - polytechnická učebňa - drevo

Daffer s. r. o. - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica

Daffer s. r. o. - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Interiérové vybavenie - jazyková učebňa

Daffer s. r. o. - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Knižný fond

MI holding s. r. o. - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Stavebné práce

Štefan Havrila - stavebné úpravy

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Učebné pomôcky - kovo

Daffer s. r. o. - učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Učebné pomôcky - drevo

Daffer s. r. o. - učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Projektový manažér

Ing. Michal Dvorjak

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Finančný manažér

Ing. Michal Dvorjak

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Projektový manažér

Ing. Michal Dvorjak

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Finančný manažér

Ing. Michal Dvorjak

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov IČO
Názov
Štefan Harvila
IČO
37371649
Názov
Ing. Michal Dvorjak
IČO
33271887
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Binary Technologies, s.r.o.
IČO
36595721
Názov
MI holding s.r.o.
IČO
51745020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.