Popis projektu

Projekt s názvom "Rozšírenie pracovných kapacít v spoločnosti PYROMETAL s.r.o." je zameraný na podporu uplatnenia uchádzačov o zamestnanie /UoZ/ a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie /ZUoZ/ na trhu práce v menej rozvinutom regióne. 

Cieľom projektu jezníženie nezamestnanosti, zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou cieľovej skupiny /CS/ uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou tvorby pracovných miest a ich podpory intervenciou v podobe mentorskej a tútorskej činnosti v spoločnosti PYROMETAL s.r.o.

Hlavnou a jedinou aktivitou projektu je jej realizácia bude prebiehať prostredníctvom dvoch po sebe nasledujúcich častí / podaktivít -

1. Vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ - táto časť bude zabezpečená hlavne prostredníctvom štatutára spoločnosti, ktorý je zároveň zodpovedný za personálne zabezpečenie svojej činnosti. 

2. Zamestnávanie UoZ a ZUoZ - táto podaktivita bude naplnená cez vytvorenie pracovných miest s využitím mentorskej a tútorskej činnosti.

Projekt je určený pre 2 typy cieľovej skupiny, a to 3 osoby - ZUoZ a 5 osôb - UoZ. Predpokladané obsadenie pozícií pre ZUoZ je osobami s nižším vzdelaním zo skupiny MRK, pričom pri výkone daných pracovných pozícií bude využitá aj mentorská a tútorská činnosť na ich lepšie zaradenie a uplatnenie na trhu práce, zároveň na osvojenie si pracovných návykov. Všetky uvedené potreby cieľovej skupiny budú naplnené prostredníctvom vytvorenia a podporenia 8 pracovných miest. 

Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 22 mesiacov s časovým harmonogramom 05/2019 - 02/2021, pričom zohľadňuje čas na vyhľadanie a výber osôb z CS -  3 mesiace,  podporu pracovných miest - 12 mesiacov pre UoZ a 18 mesiacov pre ZUoZ.

Projekt bude realizovaný na území KSK a PSK v okresoch Michalovce, Sobrance a Snina, nakoľko v nasledujúcich rokoch má žiadateľ v týchto miestach plánovanú výstavbu a rekonštrukcie stavebných objektov. Administratívna stránka projektu bude prebiehať v sídle spoločnosti - ulica T.J. Moussona v Michalovciach, ktoré je miestom výkonu aj interného zamestnanca na riadenie projektu. 

Výsledkom realizácie projektu bude 8 vytvorených pracovných miest v stavebnom odvetví, pričom projekt predpokladá, že po jeho ukončení, týchto 8 osôb bude zamestnaných alebo samostatne zárobkovo činných. 

Viac
Subjekt
PYROMETAL, s.r.o.
Miesta realizácie
Snina, Sobrance, Michalovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.01.2022
Celková suma
120,871 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
47,000 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu p…
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
10.10.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

905 - Paušál 40 % 02/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 8,32% 01/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % 01/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 8,32% 02/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % 11/2019

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % 10/2019

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % 12/2019

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % zostávajúce oprávnené výdavky

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 8,32% riadenie projektu 05/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % zostávajúce oprávnené výdavky 05/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 8,32% riadenie projektu 03-04/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % zostávajúce oprávnené výdavky 03-04/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % zostávajúce oprávnené výdavky

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 8,32% riadenie projektu

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

905 - Paušál 40 % zostávajúce oprávnené výdavky

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

905 - Paušál 40 % zostávajúce oprávnené výdavky za 06-07/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 8,32% riadenie projektu za 06-07/2020

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 8,32% riadenie projektu

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 40 % zostávajúce oprávnené výdavky

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 - Paušál 8,32% riadenie projektu z 04/21, 05/21, 06/21, 07/21, 08/21, 09/21, 10/21, 11/21, 12/21

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

905 Paušál - 8,32 % 11/2019

Paušál - 8,32%

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 Paušál - 8,32 % 10/2019

Paušál - 8,32%

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 Paušál - 8,32 % 12/2019

Paušál - 8,32%

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 Paušál - 8,32 %

Paušál - 8,32%

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905 Paušál - 8,32 %

Paušál - 8,32%

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ladislav Horváth 12/2019

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Peter Boltun 12/2019

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Ivan Končík 12/2019

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Rastislav Demeter

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Martin Demeter 12/2019

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Ján Baláž

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Ľuboš Makula

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Ľuboš Makula, ml. 12/2019

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Ivan Končík 11/2019

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Peter Boltun - 11/2019

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Rastislav Demeter 11/2019

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Martin Demeter 11/2019

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Peter Boltun 10/2019

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Ľuboš Makula ml. 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Ladislav Horváth 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Peter Boltun 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Rastislav Demeter 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Martin Demeter 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Ivan Končík 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Ján Baláž 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Ľuboš Makula 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mária Hajdučková 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mária Hajdučková 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Ľuboš Makula 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Ján Baláž 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Rastislav Demeter 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Peter Boltun 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Ivan Končík 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Martin Demeter 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Ladislav Horváth 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mária Hajdučková 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Ladislav Horváth 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Ľuboš Makula 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Ján Baláž 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Martin Demeter 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Rastislav Demeter 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Peter Boltun 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Mária Hajdučková 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Ladislav Horváth 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Ľuboš Makula 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Martin Demeter 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Peter Boltun 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Rastislav Demeter 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Ján Baláž 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Mária Hajdučková 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Ľuboš Makula 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Ján Baláž 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Rastislav Demeter 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Peter Boltun 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Ladislav Horváth 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Martin Demeter 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Ladislav Horváth 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Ľuboš Makula 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Martin Demeter 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Peter Boltun 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Rastislav Demeter 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Ján Baláž 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mária Hajdučková 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Martin Demeter 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Rastislav Demeter 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Peter Boltun 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Luboš Makula 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Ján Baláž 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mária Hajdučková 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Ladislav Horváth 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Ladislav Horváth 07/2020

Rekupitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Ľuboš Makula 07/2020

Rekupitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Martin Demeter 07/2020

Rekupitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Peter Boltun 07/2020

Rekupitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Rastislav Demeter 07/2020

Rekupitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Ján Baláž 07/2020

Rekupitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 07/2020

Rekupitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Mária Hajdučková 07/2020

Rekupitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Ľuboš Makula 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Ladislav Horváth 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Martin Demeter 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Peter Boltun 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Rastislav Demeter 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Ján Baláž 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mária Hajdučková 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Ladislav Horváth 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Ľuboš Makula 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Martin Demeter 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Peter Boltun 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Rastislav Demeter 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Ján Baláž08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Mária Hajdučková 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Ladislav Horváth 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Ľuboš Makula 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Rastislav Demeter 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Peter Boltun 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Ján Baláž 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Mária Hajdučková 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Rastislav Demeter 11/2020

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Mária Hajdučková 11/20

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 11/20

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Ján Baláž 11/20

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Peter Boltun 11/20

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Martin Demeter 11/20

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Ľuboš Makula 11/20

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Ladislav Horváth 11/20

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Mária Hajdučková 10/20

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 10/20

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Ján Baláž

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Peter Boltun 10/20

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Rastislav Demeter 10/20

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Martin Demeter 10/20

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Ľuboš Makula 10/20

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Ladislav Horváth 10/20

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Ľuboš Makula ml. 01/2021

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mária Hajdučková 01/2021

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Ján Baláž 01/2021

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Peter Boltun 01/2021

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Rastislav Demeter 01/2021

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Viliam Boltun 02/2021

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Ján Baláž 02/2021

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Ivan Končík 02/2021

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Ľuboš Makula ml. 02/2021

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Viliam Boltun 03/2021

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Ján Baláž 03/2021

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Ivan Končík 03/2021

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Ľuboš Makula ml. 03/2021

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Ľuboš Makula ml. 04/21

Rekapitulácia miezd 04/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Ján Baláž 04/21

Rekapitulácia miezd 04/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Viliam Boltun 04/21

Rekapitulácia miezd 04/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Viliam Boltun 05/21

Rekapitulácia miezd 05/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Ľuboš Makula, ml. 05/21

Rekapitulácia miezd 05/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Ján Baláž 05/21

Rekapitulácia miezd 05/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Viliam Boltun 06/21

Rekapitulácia miezd 06/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Viliam Boltun 07/21

Rekapitulácia miezd 07/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Viliam Boltun 08/21

Rekapitulácia miezd 08/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Viliam Boltun 09/21

Rekapitulácia miezd 09/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Viliam Boltun 10/21

Rekapitulácia miezd 10/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Viliam Boltun 11/21

Rekapitulácia miezd 11/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Viliam Boltun 12/21

Rekapitulácia miezd 12/2021

Vlastník dokladu
PYROMETAL, s.r.o.
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov IČO
Názov
PYROMETAL, s.r.o.
IČO
44483830
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.