Popis projektu

Projekt Modernizácia odbornej učebne biológie a chémie v ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou je tvorený dvomi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učebne učební biológie/chémie a realizáciu stavebno-technických úprav učebne:

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Zároveň je súčasťou projektu vybudovanie učebne s virtuálnou realitou spolu s potrebným hw a sw tak, aby bolo možné vyučovať žiakov pomocou virtuálnej reality. Škola disponuje  priestorovými kapacitami určenými pre potreby odborných učebne. V rámci projektu budú realizované drobné stavebné úpravy spojených s rozvodmi PC siete, plynu, vody a odpadu.

sú žiaci základnej školy. Po realizácii projektu získajú možnosť vzdelávať sa v moderných a plnovybavených odborných učebniach, čím sa vytvorí predpoklad pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne a dosiahnutia lepších výsledkov vo vzdelávaní. sú zamestnanci školy, predovšetkým pedagogickí, ktorým sa vytvoria vhodné a podnetné podmienky pre prácu a výuku žiakov.

V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (155 žiakov)

Počet podporených učební prírodovedných (1)

Počet podporených základných škôl (1)

. Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2. Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Projekt svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa IROP: „prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Viac
Subjekt
Obec Dlhé nad Cirochou
Miesta realizácie
Dlhé nad Cirochou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.05.2021
Celková suma
61,671 €
Vlastné zdroje
3,084 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita 2 – Stavebno-technické …
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
20.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
21.08.2020
Názov
Hlavná aktivita 1 – Obstaranie učebne b…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
21.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
20.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
138,0 (osoby)
Cieľ
155,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

tovar - Nábytok učebne

faktúra - Nábytok učebne

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

tovar - IKT učebne

faktúra - IKT učebne

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

tovar - Didaktické učebne

faktúra - Didaktické učebne

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

práce - úpravy učebne

faktúra - Stavebné úpravy učebne

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov IČO
Názov
IKAS, s.r.o.
IČO
36475891
Názov
Marián Babin UNIPRIM
IČO
35461373
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.