Popis projektu

Predmetom projektu je nákup techniky potrebnej na nakladanie s odpadmi pre účely a potreby obce Lemešany nachádzajúcej sa v Prešovskom kraji. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality triedeného zberu komunálnych odpadov v obci so zabezpečením technického vybavenia procesu  nakladania s vyseparovanými odpadmi  vznikajúcich v záujmovom území, katastrálnom území obce Lemešany. Hlavný cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v rámci Výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a jej oprávnenou aktivitou - Triedený zber komunálnych odpadov. Technika bude využívaná na nakladanie s odpadmi, za ktorých zber a nakladanie s nimi zodpovedá, v súlade so zákonom o odpadoch, obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Realizáciou projektu budú vytvorené podmienky pre rozvoj efektívneho a trvale udržateľného systému nakladania s komunálnym odpadom. Investíciou do infraštruktúry odpadového hospodárstva obec podporí zefektívnenie existujúceho systému triedenia odpadov a zvýšenie množstva vytriedených zložiek odpadov, ktoré sú určené na druhotné spracovanie, čím dôjde k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a odpadu zneškodňovaného skládkovaním. Výsledkom projektu je nákup potrebného a nevyhnutného technického vybavenia pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu. Primárne bude obec v rámci projektu zabezpečovať nakladanie s týmito druhmi odpadov – biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad. Obec bude prostredníctvom projektu vybavená mechanizmami a zariadeniami potrebnými pre zabezpečenie podmienok zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadov podľa ich charakteru. Očakávaný kvantifikovaný odhad dopadu projektu je vyjadrený množstvom vytriedených zložiek komunálnych odpadov na úrovni 195 t/rok, čo predstavuje výrazný nárast. Zároveň dochádza aj k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov o 195 t/rok.

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.07.2020
Celková suma
183,395 €
Vlastné zdroje
9,170 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.10.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
19.06.2020
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
12.03.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
07.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
195,0 (t/rok)
Cieľ
195,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
19.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
195,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
19.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

OS002263 Kontajnerový náves - hákový METALTECH PH 12

Faktúra - kontajnerový náves

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

OS002263 Kontajnerový náves - hákový METALTECH PH 12

Faktúra - kontajnerový náves

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OS002320 Bubnový štiepkovač drevnej hmoty SKORPION 280 SDBG

Faktúra - štiepkovač

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

OS002320 Bubnový štiepkovač drevnej hmoty SKORPION 280 SDBG

Faktúra - štiepkovač

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OS002251 Čelný nakladač NEW HOLLAND 740 TL

Faktúra - čelný nakladač

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

OS002251 Čelný nakladač NEW HOLLAND 740 TL

Faktúra - čelný nakladač

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OS0002325 Traktor NEW HOLLAND TS.95

Faktúra - traktor

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

OS0002325 Traktor NEW HOLLAND TS.95

Faktúra - traktor

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OS002399 Kontajnerová nadstavba K4500/1000

Faktúra - kontajnerová nadstavba K4500/1000

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

OS002399 Kontajnerová nadstavba K4500/1000

Faktúra - kontajnerová nadstavba K4500/1000

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OS002398 Kontajnerová nadstavba K4500/2000

Faktúra - kontajnerová nadstavba K4500/2000

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

OS002398 Kontajnerová nadstavba K4500/2000

Faktúra - kontajnerová nadstavba K4500/2000

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OS002464 Kontajnerová nadstavba K4500/1000

Faktúra - kontajnerová nadstavba K4500/1000

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

OS002464 Kontajnerová nadstavba K4500/1000

Faktúra - kontajnerová nadstavba K4500/1000

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OS002463 Kontajnerová nadstavba K4500/2000

Faktúra - kontajnerová nadstavba K4500/2000

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

OS002463 Kontajnerová nadstavba K4500/2000

Faktúra - kontajnerová nadstavba K4500/2000

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu - P929 separovaný zber

Faktúra za riadenie projektu P929 - separovaný zber

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov IČO
Názov
CENTEX RS, spol. s r.o.
IČO
36053694
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
CENTEX RS, spol. s r.o.
IČO
36053694
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.