Popis projektu

Cieľom porjektu je dosiahnuť riešenie energetickej hospodárnosti adminitstratívnej budovy ÚVTOS a ÚVV Leopoldov zabezpečujúce energetickú efektivnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádza v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie, čím v konečnom dôjde k zníženiu nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšeniu kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora energie verejnej budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Miesta realizácie
Leopoldov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.06.2021
Celková suma
899,311 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
735 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia administratívnej budovy ÚV…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
20.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
143,2724 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
540,138 (MWh/rok)
Cieľ
540,138 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
396865,6534 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
599936,3712 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
444997,1535 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0101 (MW)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0101 (MWe)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,07 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
86,58 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
76,19 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
128,06 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
4561,56 (m2)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Faktúra stavebný dozor

faktúra výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebný dozor

faktúra výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Stavebný dozor

faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Faktúra za projekt. dokumen. a inž. činnosť

Faktúra za projekt. dokumen. a inž. činnosť

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2017
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Tarifný plat

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
9,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody výsluha

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
2,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody úraz.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
3,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody inval.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody nem.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody ZP Dôvera

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Fakt. - zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakt. - zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Fakt. - zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakt. - zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Fakt. - zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakt. - zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Fakt. - zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakt. - zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Fakt. - zádržné - staveb. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakt. - zádržné - staveb. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Faktúra - zádržné - stav. práce

Fakt. -zádržné- stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - zádržné - stav. práce

Fakt. -zádržné- stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Zádržné - stavebné práce

Fakt. zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné - stavebné práce

Fakt. zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Zádržné - stavebné práce

Fakt. - zádržné - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné - stavebné práce

Fakt. - zádržné - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné - stav. práce

Fakt. - zádržné - stav. práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Faktúra za dočasný pútač

Faktúra dočasný pútač

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

Faktúra za stálu tabuľu

Faktúra za stálu tabuľu

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Suma celkom
735 €
Vrátená suma
735 €
Suma na vymáhanie
735 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.