Popis projektu

Realizácia predmetného projektu je zameraná na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy v obci Kameničná prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v intraviláne obce.

V rámci predmetnej stavby sa vybudujú také vodárenské zariadenia, ktoré zabezpečia zachytenie a likvidáciu vôd z povrchového odtoku z predmetných lokalitách. Vodozádržné opatrenia sú navrhované v lokalitách kde boli dlhodobo pozorované problémy s odvádzaním vôd z povrchového odtoku. Tieto problémy sú spôsobené prevažne nevhodnými výškovými pomermi ( nie je zabezpečené plynulý odtok vôd ). Projekt je zameraný na vybudovanie vodozádržných opatrení na zachytenie vôd z povrchového odtoku z predmetnej lokality, kde je situácia po výdatných dažďoch najnepriaznivejšia.


sa nachádza severne od cesty II/573. Lokalitou sa rieši problém odvádzania zrážkových vôd na ulici Priateľstva ( názov prevzatý z hydrogeologického prieskumu, RNDr. Varjú Z. ).
 

sa nachádza juhozápadne od futbalového ihriska, pričom na likvidáciu vôd z povrchového odtoku budú využité plochy v areáli futbalového ihriska. Predložený projekt rieši odvádzanie a likvidáciu vôd z povrchového odtoku zadržaním v riešených mikropovodiach. Na uliciach – vzhľadom na existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete – je navrhnuté odvedenie vôd odvodňovacím žľabom, resp. krytým profilom, do ktorého sú zaústené prípojky od uličných vpustov alebo líniových žľabov. Zachytené vody z povrchového odtoku sú privádzané k navrhovaným vsakovacím
objektom, nad ktorými bude vytvorená dažďová záhrada alebo vsakovacia ryha. Odvedenie dažďových vôd bude zabezpečené likvidáciou dažďových vôd ich nepriamym vsakovaním do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacích zásobníkov a terénnymi úpravami, ktorými bude vytvorená depresia nad vsakovacím objektom –
„vsakovacie jazierko“. Prevádzkovateľom objektov navrhovaného odvedenia dažďových vôd bude stavebník.
Prevádzka navrhovaných objektov bude vyžadovať pravidelnú kontrolu a údržbu. Stavba bude uvedená do prevádzky naraz, skúšobná prevádzka nie je potrebná.P0368 – Počet realizovaných vodozádržných opatrení – 2
P0121 – Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia – 4 073 m2
 

Realizáciou projektu sa výrazne znížia škody spôsobené povodňami, zníži sa riziko poškodenia zdravia a majetku obyvateľov obce, ako aj obecného majetku, znížia sa environmentálne a zdravotno-hygienické riziká.

Viac
Subjekt
Obec Kameničná
Miesta realizácie
Kameničná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.01.2021
Celková suma
186,560 €
Vlastné zdroje
9,328 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C.Vodozádržné opatr…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
24.07.2018
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
25.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
07.10.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
25.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2021
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
4073,0 (m2)
Cieľ
4073,0 (m2)
Naposledy aktualizované
12.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Stavebné práce

FA za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Stavebný dozor

FA za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

FA externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

FA externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov IČO
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
Juraj Žigray
IČO
40886191
Názov
OSP DANUBIUS DS s.r.o.
IČO
36231738
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.