Popis projektu

Miestom realizácie projektu je obec Močenok v okrese Šaľa. Bude sa jednať o výstavbu vodozádržných opatrení v obci Močenok za účelom zadržania dažďovej vody vsakovaním alebo retenciou v navrhovanom území a teda zníženiu celkového množstva vody pritekajúcej do verejnej dažďovej kanalizácie pri prívalových dažďoch s vplyvom na zníženie priebehu povodňovej vlny na napojených tokoch. Dotknutá parcela sa nachádza v centrálnej časti obce s prístupom z miestnej asfaltovej cesty. Na dotknutej parcele sa nachádza objekt Kultúrneho domu obkolesený trávnatými a lesnými porastami.

V rámci projektu dôjde k realizácií nasledovných opatrení:

  1. Odvodnenie plochej strechy KD

Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia dažďovej vody plochej strechy objektu Kultúrneho domu, v súčasnosti je dažďová voda zvedená cez atikový žľab a tri fasádne zvody na južnej strane objektu do podzemnej kanalizačnej siete.

V rámci tohto objektu je navrhovaná kombinácia nižšie uvedených opatrení pre retenciu dažďovej vody:

SO 01.1      Zelená strecha KD                                                                          540,95 m2

SO 01.2      Bioretenčné dažďové jazero                                                           30 m2

SO 01.3      Potrubie PVC DN 160 Bezpečnostný prepad z jazera do vsaku                   1m

SO 01.4      Potrubie drenážne DN 160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera        18 m

SO 01.5      Potrubie drenážne DN 160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera         11 m

SO 01.6 Potrubie drenážne DN 160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera              18 m

Navrhovaná odvodňovaná plocha objektu SO 01: 540,95+30= 570,95 m2

Vybudovaním zelenej strechy dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním na streche KD recyklovanými geotextíliami za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín.

Voda, ktorú nestihne zelená strecha zadržať bude zvedená cez atikový žľab do troch fasádnych dažďových zvodov, ktoré budú vedené pod zemou s vyústením do navrhovaného retenčného jazera, kde bude voda pri prívalových dažďoch ďalej vsakovať do podložia. Celý tento návrh počíta aj s bezpečnostným prepadom (v prípade dlhšie trvajúcich dažďoch) z retenčného jazera do vsakovacej ryhy dĺžky 10 m.

  1. Odvodnenie východnej šikmej strechy KD

Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia dažďovej vody zo šikmej časti strechy objektu Kultúrneho domu n a východnej strane. V súčasnosti je dažďová voda zvedená cez odkvapový žľab a jeden zvod na východnej strane objektu na asfaltový chodník, odkiaľ odteká do priľahlej trávnatej plochy.

V rámci tohto objektu je navrhovaná kombinácia nižšie uvedených opatrení pre retenciu a vsakovanie dažďovej vody t tejto časti strechy:

SO 02.1    Potrubie PVC DN 160 Odvedenie vody zo strechy KD do záhrady 10 m

SO 02.2    Bioretenčná dažďová záhrada 6m2

SO 02.3    Potrubie PVC DN 160 Bezpečnostný prepad zo záhrady do vsaku  1m

SO 02.4    Potrubie drenážne DN 160 na vsakovanie 10 m

Navrhovaná odvodňovaná plocha objekt SO 01:           22,1 + 6 = 28,1 m2.

Úpravou ukončenia dažďového zvodu dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo v blízkosti KD za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín v dažďovej záhrade.

Voda, ktorú nestihne retenčná záhrada zadržať, bude zvedená bezpečnostným prepadom (v prípade dlhšie trvajúcich dažďov) z retenčnej záhrady do vsakovacej ryhy dĺžky 5m.

Súčasťou tohto stavebného objektu je aj oprava strešnej krytiny KD, ktorá je v technicky nevyhovujúcom stave a pre zadržanie všetkej dažďovej vody dopadnutej na krytinu je potrebná výmena existujúcej krytiny a latovania, vrátane výmeny dažďového žľabu a zvodu.

  1. Odvodnenie plochej strechy prístavby KD a chodníka

Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia dažďovej vody z plochej časti strechy prístavby objektu Kultúrneho domu na severnej strane. V súčasnosti dažďová voda je zvedená cez atikový žľab a jeden zvod na severnej strane objektu na asfaltový chodník, odkiaľ odteká do priľahlej trávnatej plochy.

V rámci tohto objektu je navrhovaná kombinácia nižšie uvedených opatrení pre retenciu a vsakovanie dažďovej vody z tejto časti strechy:

SO 03.1    Potrubie PVC DN 160 Odvedenie vody zo strechy KD do nádrže      11 m

SO 03.2    Podzemná retenčná nádrž                                                           12 m3

SO 03.3    Potrubie PVC DN 160 Bezpečnostný prepad z nádrže do vsaku       1 m

SO 03.4    Potrubie drenážne DN 160 na vsakovanie                                  10 m

SO 03.5    Potrubie PVC DN 160 Odvedenie vody z drenáže do nádrže      10 m

SO 03.6    Potrubie drenážne DN 160 na vsakovanie z chodníka               56 m

Navrhovaná odvodňovaná plocha objektu SO 01:         21,2 + 178,4+33,6=232,2m2

Vybudovaním zelenej strechy dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo na streche KD recyklovaním geotextíliami za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín.

Voda, ktorú nestihne zelená strecha zadržať bude zvedená cez atikový žľab do fasádneho dažďového zvodu, ktorý bude následne vedený pod zemou s vyústením do navrhovanej retenčnej nádrže, kde sa bude voda pri prívalových dažďoch akumulovať. Celý tento návrh počíta aj s bezpečnostným prepadom (v prípade dlhšie trvajúcich dažďov) z retenčnej nádrže do vsakovacej ryhy dĺžky 10 m.

V rámci tohto stavebného objektu je navrhované aj odvedenie dažďovej vody z priľahlého chodníka asfaltového povrchu pozdĺž KD. Odvodnenie je navrhované drenážnym potrubím pozdĺž chodníka s vyvedením do podzemnej retenčnej nádrže.

  1. Odvodnenie západnej šikmej strechy KD

Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia dažďovej vody zo šikmej časti strechy objektu Kultúrneho domu na západnej strane. V súčasnosti je dažďová voda zvedená cez odkvapový žľab a dva zvody na západnej strane objektu na asfaltový chodník, odkiaľ odteká do priľahlej trávnatej plochy.

V rámci tohto objektu je navrhovaná kombinácia nižšie uvedených opatrení pre retenciu a vsakovanie dažďovej vody z tejto časti strechy:

SO 04.1    Bioretenčná dažďová záhrada           9,1 m2

SO 04.2    Bioretenčná dažďová záhrada           19,2m2

Navrhovaná odvodňovaná plocha objektu SO01:          83,6 + 9,1+19,2=111,9 m2

Úpravou ukončenia dažďového zvodu dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo v blízkosti KD za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín v dažďovej záhrade.

Voda, ktorú nestihne retenčná záhrada zadržať, bude zvedená bezpečnostným prepadom (v prípade dlhšie trvajúcich dažďov z retenčnej záhrady na asfaltový chodník, tak ako je v súčasnosti.

Súčasťou tohto stavebného objektu je aj oprava strešnej krytiny KD, ktorá je v technicky nevyhovujúcom stave a pre zadržanie všetkej dažďovej vody dopadajúcej na krytinu je potrebná výmena existujúcej krytiny a latovania, vrátane výmeny dažďových zvodov.

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.02.2021
Celková suma
149,269 €
Vlastné zdroje
7,463 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C.Vodozádržné opatr…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
16.09.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
19.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
19.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
944,15 (m2)
Cieľ
944,15 (m2)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Stavebné práce - zádržné

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
FBT Slovakia s. r. o.
IČO
50114255
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.