Popis projektu

Predkladaný projekt v zmysle Operačného programu Kvalita životného prostredia, výzvy číslo OPKZP-PO4-SC421-2017-30, je v celom rozsahu zameraný na investície súvisiace so zvýšením energetickej účinnosti podniku žiadateľa realizáciou Opatrenia č.1- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení. Návrh opatrení na významnú, alebo hĺbkovú obnovu budovy a významnú obnovu technického zariadenia budovy pre zníženie jej energetickej náročnosti a zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia bude realizovaný na adrese
. - Pri Rajčianke č.24, Žilina. Budova sa nachádza na parcele  č. 3876/2. Výrobná hala je v prevádzke a je napojená na všetky potrebné inžinierske siete.

Strategickým cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti v podniku Špecifickými cieľmi projektu sú: 

  • zníženie tepelných strát,
  • zníženie nákladov na vykurovanie,
  • úspora energie,
  • zníženie environmentálneho zaťaženia,
  • zabezpečenie vhodnej teploty pracovného prostredia,
  • modernizácia podniku.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

  1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
  2. Implementácia opatrení z energetických auditov

            Hlavná aktivita A spočíva v zabezpečení energetického auditu podniku. Aktivita B spočíva v implementácií zvoleného opatrenia z energetického auditu, konkrétne ide o zlepšenie tepelno-technických vlastností výrobnej budovy prostredníctvom zateplenia obvodových stien a výmeny okien a dverí v transparentných otvoroch spolu s transformáciou distribúcie tepla pre systém vykurovania. Realizáciou uvedených hlavných aktivít sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele.

            Hlavným výstupom projektu bude zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodových stien, stropov a výplni vonkajších otvorov, tým aj zlepšenie energetickej hospodárnosti a zníženie energetickej náročnosti budovy. Spolu s transformáciou distribúcie tepla pre systém vykurovania je význačným lokálnym environmentálnym prínosom. Zníženie potreby energie prinesie úsporu finančných prostriedkov, ktoré budú prínosom pre žiadateľa

Viac
Subjekt
KC MULTIPLAST, s. r. o.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2018 - 01.01.2022
Celková suma
44,197 €
Vlastné zdroje
6,630 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia opatrení z energetických …
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
11.01.2022
Názov
Zabezpečenie energetických auditov v MSP
Typ
A.Zabezpečenie ener…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
18.07.2018
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
31.07.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,03 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
96,5798 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
88,357 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
124,99 (MWh/rok)
Cieľ
124,99 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
37,5665 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti KC MULTIPLAST, s.r.o.

Faktúra č. 20220001

Vlastník dokladu
KC MULTIPLAST, s. r. o.
Dodávateľ
IPSTAV, s.r.o.
Žiadaná suma
41,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Energetický audit

Faktúra č. 2018026

Vlastník dokladu
KC MULTIPLAST, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2018
Názov IČO
Názov
IPSTAV, s.r.o.
IČO
36371157
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.