Popis projektu

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii ústrednej štátnej správy“) ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Projekt (ďalej len „projekt“) je zameraný na zabezpečenie refundácie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov úradu, a tým zamedzenie fluktuácie a podporu zamestnancov podieľajúcich sa na efektívnom a účinnom zabezpečení odborných úloh, ktoré úrad vykonáva v rámci kontroly projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“).

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity s názvom Prostredníctvom tejto aktivity sa stabilizujú administratívne kapacity úradu (ďalej len „AK EŠIF“) potrebné pre vykonávanie štátnej správy v oblasti kontroly verejného obstarávania a dohľadu nad verejným obstarávaním v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF. Oprávnenými AK EŠIF je 25 zamestnancov úradu,  ktorí vykonávajú oprávnené činnosti vyplývajúce z dohôd o spolupráci a sú v súlade s opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta.

Aktivita projektu svojim zameraním nadväzuje na aktivitu projektu s názvom  s ITMS 2014+ kódom 301011, ktorá bola reálne ukončená v decembri 2018. Financovanými položkami v rámci tohto projektu bola skupina výdavkov -  521 Mzdové výdavky v schválenej finančnej výške 2 130 745,50 EUR.

Projekt bude realizovaný od 01/2019 - 12/2019 v celkovom trvaní 12 mesiacov. 

Merateľným ukazovateľom projektu bude Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP v celkovej výške 20, ktorý bol určený na základe očakávaného vývoja obsadzovania pracovných miest - administratívnych kapacít úradom, ktoré úrad plánuje mať plne obsadené, predpokladaným nárastom počtu kontrolovaných zákaziek z EŠIF, a taktiež na základe monitorovacích údajov z obdobia 01-12/2018.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
884,819 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
857,341 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových výdavkov AK ÚVO
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
22,87 (FTE)
Cieľ
20,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náhrady príjmu 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

Doplatok k platu 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

Tarifný plat 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
28,712 €
Schválené na preplatenie
28,712 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

PvN 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ÚP 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

NP 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

VZP 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,355 €
Schválené na preplatenie
3,355 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

Odmeny 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

Osobný príplatok 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,157 €
Schválené na preplatenie
11,157 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

Ostatné príplatky 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,689 €
Schválené na preplatenie
1,689 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

OZP 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
881 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

SP 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,930 €
Schválené na preplatenie
5,930 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

IP 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,271 €
Schválené na preplatenie
1,271 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

RFS 1/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

PvN 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

IP 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
1,830 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

ÚP 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

SP 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,540 €
Schválené na preplatenie
8,540 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Doplatok k platu 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

NP 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

VZP 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
4,992 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Odmeny 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
18,497 €
Schválené na preplatenie
18,497 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Osobný príplatok 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,731 €
Schválené na preplatenie
13,731 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Tarifný plat 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26,749 €
Schválené na preplatenie
26,749 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Ostatné príplatky 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
1,984 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

OZP 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
1,107 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

RFS 3/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
2,897 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Náhrady príjmu 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

RFS 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
2,225 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

IP 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
1,405 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

SP 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,558 €
Schválené na preplatenie
6,558 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

OZP 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Doplatok k platu 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Ostatné príplatky 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Tarifný plat 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
28,886 €
Schválené na preplatenie
28,886 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Osobný príplatok 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,808 €
Schválené na preplatenie
11,808 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Odmeny 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,585 €
Schválené na preplatenie
4,585 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

VZP 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,529 €
Schválené na preplatenie
3,529 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

NP 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

ÚP 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

PvN 7/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

RFS 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
1,798 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

OZP 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Tarifný plat 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
24,674 €
Schválené na preplatenie
24,674 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Náhrady príjmu 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

PvN 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

ÚP 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

VZP 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
2,998 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Odmeny 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Osobný príplatok 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,266 €
Schválené na preplatenie
11,266 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Ostatné príplatky 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
1,578 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Doplatok k platu 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
569 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SP 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,301 €
Schválené na preplatenie
5,301 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

IP 2/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
1,136 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

PvN 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
835 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

SP 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,685 €
Schválené na preplatenie
11,685 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

ÚP 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

NP 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,168 €
Schválené na preplatenie
1,168 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

VZP 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,951 €
Schválené na preplatenie
6,951 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Odmeny 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
42,249 €
Schválené na preplatenie
42,249 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Osobný príplatok 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,695 €
Schválené na preplatenie
12,695 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Tarifný plat 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26,946 €
Schválené na preplatenie
26,946 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Ostatné príplatky 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Doplatok k platu 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

OZP 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
1,396 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

IP 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,504 €
Schválené na preplatenie
2,504 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

RFS 6/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,965 €
Schválené na preplatenie
3,965 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

RFS 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
2,041 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

IP 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
1,289 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Doplatok k platu 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Odmeny 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Ostatné príplatky 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,912 €
Schválené na preplatenie
1,912 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Osobný príplatok 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,334 €
Schválené na preplatenie
13,334 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Tarifný plat 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26,538 €
Schválené na preplatenie
26,538 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

SP 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,016 €
Schválené na preplatenie
6,016 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

OZP 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

VZP 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,538 €
Schválené na preplatenie
3,538 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

NP 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

ÚP 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

PvN 4/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Osobný príplatok 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,982 €
Schválené na preplatenie
12,982 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Tarifný plat 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26,089 €
Schválené na preplatenie
26,089 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

RFS 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,939 €
Schválené na preplatenie
1,939 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

IP 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
1,225 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SP 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,715 €
Schválené na preplatenie
5,715 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

OZP 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Doplatok k platu 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Ostatné príplatky 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,718 €
Schválené na preplatenie
1,718 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

VZP 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,427 €
Schválené na preplatenie
3,427 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

NP 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ÚP 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

PvN 5/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

PvN 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Náhrady príjmu 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
639 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

RFS 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

ÚP 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

NP 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

OZP 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
998 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

VZP 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,148 €
Schválené na preplatenie
3,148 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Doplatok k platu 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Odmeny 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Ostatné príplatky 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
1,659 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobný príplatok 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,058 €
Schválené na preplatenie
12,058 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Tarifný plat 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25,207 €
Schválené na preplatenie
25,207 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

IP 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
1,244 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SP 10/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,805 €
Schválené na preplatenie
5,805 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

RFS 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,834 €
Schválené na preplatenie
3,834 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

PvN 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
807 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

IP 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
2,422 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

ÚP 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

SP 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,301 €
Schválené na preplatenie
11,301 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

NP 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
1,130 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

OZP 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,934 €
Schválené na preplatenie
1,934 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

VZP 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,138 €
Schválené na preplatenie
6,138 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Doplatok k platu 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Odmeny 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
39,606 €
Schválené na preplatenie
39,606 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Ostatné príplatky 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
2,076 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Osobný príplatok 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,255 €
Schválené na preplatenie
13,255 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Tarifný plat 11/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25,759 €
Schválené na preplatenie
25,759 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

RFS 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,218 €
Schválené na preplatenie
2,218 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

PvN 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

IP 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

ÚP 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

SP 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,536 €
Schválené na preplatenie
6,536 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

NP 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

OZP 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

VZP 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,865 €
Schválené na preplatenie
3,865 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Doplatok k platu 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Odmeny 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,629 €
Schválené na preplatenie
4,629 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Ostatné príplatky 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
1,517 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Osobný príplatok 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,322 €
Schválené na preplatenie
12,322 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Tarifný plat 12/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
28,199 €
Schválené na preplatenie
28,199 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Náhrady príjmu 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

RFS 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
2,670 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

PvN 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

IP 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
1,686 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

ÚP 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

SP 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,870 €
Schválené na preplatenie
7,870 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

NP 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

OZP 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

VZP 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
4,388 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Doplatok k platu 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Odmeny 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
15,780 €
Schválené na preplatenie
15,780 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Ostatné príplatky 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
1,891 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Osobný príplatok 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,084 €
Schválené na preplatenie
13,084 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Tarifný plat 9/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25,433 €
Schválené na preplatenie
25,433 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

PvN 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

IP 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
1,576 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

ÚP 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

SP 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
7,353 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

NP 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
735 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

VZP 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Doplatok k platu 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Odmeny 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,066 €
Schválené na preplatenie
11,066 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Ostatné príplatky 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
1,294 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Osobný príplatok 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,701 €
Schválené na preplatenie
10,701 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Tarifný plat 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29,436 €
Schválené na preplatenie
29,436 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

RFS 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,495 €
Schválené na preplatenie
2,495 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

OZP 8/2019

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
10.09.2019
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.