Popis projektu

Cieľom projektu , je znížiť energetickú náročnosť budov a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia dvoch verejných budov, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov Obecného úradu a zhodnotenie budov po vizuálnej stránke. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty 2 budov Obecného úradu.

Hlavnými aktivitami projektu je zníženie energetickej náročnosti 2 budov Obecného úradu - Objekt A a Objekt B.

Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaložených finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"  , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Komárany
Miesta realizácie
Komárany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.05.2021
Celková suma
407,643 €
Vlastné zdroje
20,382 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
10,560 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
25.01.2017
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
25.05.2021
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
25.01.2017
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
25.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
12.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
10.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0098 (MW)
Cieľ
0,01 (MW)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0098 (MWt)
Cieľ
0,01 (MWt)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
12,7839 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,2145 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,9294 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,1127 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
746,55 (m2)
Cieľ
746,55 (m2)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,7574 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
31,717 (MWh/rok)
Cieľ
31,717 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
27959,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
344884,3304 (kWh/rok)
Cieľ
348614,0317 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
36210,4195 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia časť 6

Projektová dokumentácia 2019075

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 6

Projektová dokumentácia 2019075

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 5

Projektová dokumentácia 2019071

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 5

Projektová dokumentácia 2019071

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 4

Projektová dokumentácia 2019063

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 4

Projektová dokumentácia 2019063

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 3

Projektová dokumentácia 2019060

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 3

Projektová dokumentácia 2019060

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 2

Projektová dokumentácia 2019051

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 2

Projektová dokumentácia 2019051

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 1

Projektová dokumentácia č. 2019040

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Projektová dokumentácia časť 1

Projektová dokumentácia č. 2019040

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 002-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 002-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 002-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 002-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Externé riadenie projektu

FA - Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Externé riadenie projektu

FA - Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 007-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 007-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA - SD PROGRESS & PROSPERITY, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Stavebný dozor

FA - SD PROGRESS & PROSPERITY, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 006-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 006-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 006-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA - PB bau, s.r.o. č. 006-2021

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Energetický certifikát budovy

FA - Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Energetický certifikát budovy

FA - Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Externé riadenie projektu

FA - Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Komárany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Komárany

Suma celkom
10,560 €
Vrátená suma
10,560 €
Suma na vymáhanie
10,560 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Komárany

Suma celkom
3,036 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
PB bau, s.r.o.
IČO
51204452
Názov
PROGRESS & PROSPERITY, s. r. o.
IČO
52227952
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.