Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v BA a Viedni/Entwicklung von Methoden und Kommunikationsmittel zum Erhalt und zur Stabilisierung der biologische Vielfalt und der Ökosystemdienstleistungen in Wien und in BA

Mestské lesy v Bratislave

Popis projektu

SK:

Projekt realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 -2020, prioritná os 2 „Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity”, špecifický cieľ 2.2. „Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov“, sa zameria na rozvoj zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susedských mestách Twin City regiónu – Bratislavy a Viedne. Hlavným partnerom projektu sú Mestské lesy v Bratislave, projektovým partnerom je „Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22“ (Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia - MA 22) a DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, ktorí budú počas rokov 2018-2021 implementovať projekt v spolupráci aj s ďalšími ôsmimi strategickými projektovými partnermi.

Znižovanie kvantity a kvality zelenej infraštruktúry veľkomiest a nízke environmentálne povedomie obyvateľov. Veľkým problémom je nevhodný spôsob obhospodarovania lúk a ničenie hniezdnych biotopov ohrozených druhov priamo v intraviláne miest a na ich okraji.

a) dlhodobé zvýšenie biodiverzity v mestskom prostredí: výskum, mapovanie a monitoring fauny a flóry, vytvorenie metodík a realizácia udržateľného manažmentu 11 ha lúk (5ha Bratislava, 6ha Viedeň) a opatrení na ochranu vybraných druhov (netopiere, belorítky a i.). Skúsenosti z realizácie modelových opatrení budú tlmočené mestským častiam a obciam v regióne Twin City.

b) kvalitné environmentálne vzdelávanie a propagácia biodiverzity (Infocentrum, exkurzie, Prvý cezhraničný deň biodiverzity, informačné a propagačné materiály, environmentálna a lesná pedagogika)

c) „zažitie“ biodiverzity priamo predo dvermi (servisný online systém) .

Základom pre dosiahnutie cieľov na odbornej úrovni v zmysle „environmentálneho obohatenia“ / „environmental enrichment“ je cezhraničná spolupráca expertov a budovanie pozitívneho vzťahu medzi prírodou a mestským človekom. Cieľom je prostredníctvom informácií a zážitkov v prírode posilniť spojenie medzi človekom a prírodou, ktoré sa v mestskom prostredí vytráca.

projektu sú činitelia s rozhodovacími právomocami, ako aj odborná a široká verejnosť.

V Bratislave sa projekt realizuje v oblasti Kamzík, intravilán mesta a na lúkach v správe Mestských lesov Bratislava. Vo Viedni sa aktivity budú realizovať vo viacerých mestských častiach priamo v intraviláne.

11 spolupracujúcich partnerov, 1 cezhraničná metodika, zriadenie „Infocentra Kamzík“ a webportálu “Service Center - City Nature“, monitoring netopierov/belorítok, 11 ha mapovaných a zrekultivovaných lúk, 6 vzdelávacích programov, exkurzie pre verejnosť, školenia učiteľov, programy s deťmi, zapojení odborníci (50), verejnosť (min 5000).

Poznatky z projektu sa budú sústreďovať v novovybudovanom Infocentre „Kamzík“, kde bude mestské obyvateľstvo z regiónu Twin City, ako aj obyvatelia Bratislavy hľadajúci oddych môcť získať jedinečné zážitky s prírodou. Trvalo udržateľný pozitívny vplyv tohto projektu je tak garantovaný na mnoho rokov.Dĺžka projektu je 36 mesiacov pri celkovom rozpočte 1 697 181,48 EUR.

Das INTERREG VA SK-AT (2014-2020) Projekt ist in der Prioritätsachse 2 angesiedelt „Förderung des Natur- und Kulturerbes und der Biodiversität“, insbesondere 2.2 „Förderung der grenzüberschreitenden Integration funktionaler ökologischer Netzwerke, um die Biodiversität zu erhalten und zur Stabilisierung der Ökosysteme beizutragen”. Es wird die Entwicklung der Grünen Infrastruktur in Grenzregion der zwei benachbarten Städte in der sog. Twin-City Region Bratislava und Wien gefördert. Als Lead Partner fungiert „Mestské lesy v Bratislave“, Projektpartner sind die Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22 und DAPHNE - Institut für angewandte Ökologie, die das Projekt in den Jahren 2018-2021 auch zusammen mit weiteren acht strategischen ProjektpartnerInnen umsetzen werden.

abnehmende Qualität und Quantität "Grüner Infrastrukturen" in Großstädten und Mangel an Umweltbewusstsein der Bewohner. Zu großen Problemen gehören die ungeeignete Bewirtschaftung von Wiesen und Zerstörung von Brutstätten gefährdeter Arten direkt in urbanen und stadtnahen Lebensräumen.

a) langfristige Steigerung der Biodiversität im urbanen Raum: Forschung, Kartierung und Monitoring von Fauna und Flora, Erarbeiten von Methoden und Umsetzung von nachhaltigem Management von 11 ha Wiesen (5 ha Bratislava, 6ha Wien) sowie die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz ausgewählter Arten (Fledermäuse, Mehlschwalben u.A.). Erfahrungen aus der Umsetzung von Modellmaßnahmen werden an Stadtteile und Gemeinden in der Twin-City-Region weitervermittelt.

b) hochwertige Umweltbildung und Bewerbung der Biodiversität (Infozentrum, Exkursionen, Der erste grenzüberschreitende Tag der Biodiversität, Informations- und Werbeunterlagen, Umwelt- und Waldpädagogik)

c) „Erlebbarkeit“ der Biodiversität direkt vor der Haustür (Online-Servicesystem).

Die Grundlage für die Erreichung fachspezifischer Ziele im Sinne von „environmentálne obohatenie“/ „environmental enrichment“ bildet die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Experten und Aufbau einer positiven Beziehung zwischen der Natur und dem Städter. Das Ziel ist es, die Verbindung zwischen dem Menschen und der Natur, die in dem urbanen Raum verloren geht, über Informationen und Erlebnisse in der Natur zu stärken.

des Projektes sind die politischen Entscheidungsträger sowie das Fachpublikum und die breite Öffentlichkeit.

In Bratislava wird das Projekt im Stadtgebiet Kamzík und auf Wiesen unter der Verwaltung von Stadtwäldern in Bratislava umgesetzt. In Wien werden die Aktivitäten in mehreren Bezirken direkt auf dem Stadtgebiet durchgeführt.

11 zusammenarbeitende Partner, 1 grenzüberschreitende Methodik, Errichtung des Infozentrums Kamzík und des Webportals “Service Center - City Nature“, Monitoring von Fledermäusen/Mehlschwalben, 11 ha kartierter und naturschutzfachlich gepflegter Wiesen, 6 Ausbildungsprogramme, Exkursionen für die Öffentlichkeit, Schulungen für Pädagogen, Kinderprogramme, teilnehmende Experten (50), Öffentlichkeit (min. 5000).

Die Erkenntnisse aus dem Projekt laufen im neu errichteten Infozentrum „Kamzik“ zusammen, wo die urbane Bevölkerung in der „twin city“ Region und die erholungssuchende urbane Bevölkerung von Bratislava ihre ganz spezielle Natur-Erfahrung machen kann. So ist eine nachhaltige Wirkung über viele Jahre hindurch garantiert.

Die Projektdauer beträgt 36 Monate, das Gesamtbudget 1 697 181,48 EUR.

Viac
Subjekt
Mestské lesy v Bratislave
Partneri
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Wien
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2022
Celková suma
1,697,181 €
Vlastné zdroje
144,644 €
Vyčerpané z projektu
101,908 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
39,62 (ha)
Cieľ
11,0 (ha)
Naposledy aktualizované
29.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji zelených infraštruktúr (P)
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb týkajúcich sa ekologických sietí a zelených infraštruktúr (P)
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do spoločných školiacich schém (P)
Hodnota
7358,0 (počet)
Cieľ
5000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
7,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
6,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
7,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
6,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
120,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
5,327 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_CINA_PP2_1

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
13,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_ZDV_CINA_PP2_1

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_CINA_PP2_1

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_CINA_PP2_1

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
1,993 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_ZDV_CINA_PP2_1

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_CINA_PP2_1

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
13,290 €
Schválené na preplatenie
13,290 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

Kosten für externe Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
66,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
13,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
2,026 €
Schválené na preplatenie
2,003 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
13,504 €
Schválené na preplatenie
13,352 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
67,519 €
Schválené na preplatenie
66,759 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_ZDV_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_ZDV_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_ZDV_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
3,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_ZDV_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
26,388 €
Schválené na preplatenie
3,308 €
Realizácia
-
Názov

Presonalkosten

ZDV_PP1_9

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
2,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_PP1_9

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
13,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_9

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Presonalkosten

ZDV_PP1_9

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
2,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_9

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_PP1_9

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
13,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
46,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
46,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
6,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
6,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Investície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
230,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

Investície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
230,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
24,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
3,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Náklady na externú expertízu a služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
22,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Náklady na externú expertízu a služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH-ZDV_CINA_PP2_2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH-ZDV_CINA_PP2_2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
11,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH-ZDV_CINA_PP2_2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH-ZDV_CINA_PP2_2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
11,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH-ZDV_CINA_PP2_2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH-ZDV_CINA_PP2_2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
9,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
49,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
49,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
9,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Náklady na externú expertízu a služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH - ZDV_CINA_PP2_3

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH - ZDV_CINA_PP2_3

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
7,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH - ZDV_CINA_PP2_3

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
63,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
12,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
9,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für Externe Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
45,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
8,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für Externe Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
44,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_3_predlzena

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
24,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2_3_predlzena

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_3_predlzena

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

SH_ZDV_CINA_PP2_3_predlzena

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
5,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für Ext. Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_5

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
48,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_5

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_5

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
9,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_5

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für Ext. Expertisen und Dienstleistungen

ZDV_PP1_5

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
47,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_5

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
9,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Náklady na externú expertízu a služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
10,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Náklady na externú expertízu a služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
10,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
3,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
4,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
20,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
9,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
9,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ivestície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
35,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ivestície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
35,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
22,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
3,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
4,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
3,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
4,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
22,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
3,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
22,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2_4

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
4,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
25,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
25,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Náklady na expertízu a iné externé služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
23,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Náklady na expertízu a iné externé služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
23,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
3,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
3,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
105,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
105,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
13,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
13,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_6

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
36,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_6

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_PP1_6

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
182,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_6

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
34,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_PP1_6

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
173,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_6

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
5,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_6

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
5,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2_6

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
6,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_6

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_6

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
5,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

SH_ZDV_CINA_PP2_6

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
6,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_6

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
29,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
29,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
4,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
4,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
145,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Investície

Investície

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
145,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_8

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
27,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2_8

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_8

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
4,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

SH_ZDV_CINA_PP2_8

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
5,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

SH_ZDV_CINA_PP2_8

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
4,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

SH_ZDV_CINA_PP2_8

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
5,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SH_ZDV_CINA_PP2_8

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

SH_ZDV_CINA_PP2_8

Vlastník dokladu
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
26,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
2,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
2,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Náklady na expertízu a iné externé služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
13,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Náklady na expertízu a iné externé služby

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
13,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Mestské lesy v Bratislave
Dodávateľ
Mestské lesy v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_PP1_10

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
18,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_10

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_10

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
3,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_PP1_10

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
15,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_PP1_10

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
3,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_PP1_10

Vlastník dokladu
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Dodávateľ
Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
IČO
30814081
Názov
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO
44886021
Názov
Mestské lesy v Bratislave
IČO
30808901
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
FAMI s.r.o.
IČO
36319970
Názov
SPACIO s.r.o.
IČO
36589357
Názov
Advokátska kancelária Chabadová, s. r. o.
IČO
36866733
Názov
Alexander Jacko
IČO
32066724
Názov
JUDr. Agáta Wiegerová, notárka
IČO
31783538
Názov
LEGAL TENDER s. r. o.
IČO
45672911
Názov
OKAT PLUS s.r.o.
IČO
35745533
Názov
Jurišta Gastro s.r.o.
IČO
47065109
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.