Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom financovania implementácie hlavných aktivít projektu v súlade so stratégiou CLLD.

Prostredníctvom podpory inovatívneho podnikania a tvorby udržateľných pracovných miest, zvýšenia bezpečnosti a dostupnosti sídiel, rozvoja komunitných a sociálnych služieb a skvalitnenia kapacít predškolských zariadení, ktoré prispejú k napĺňaniu stanovených cieľov a ktoré budú realizované so zreteľom na pridelené finančné prostriedky prostredníctvom špecifických oprávnených aktivít (projektov) konečných prijímateľov, realizácia hlavných aktivít projektu prinesie pozitívne výsledky, ktoré preukážu „výrazný rozvoj územia“ v podobe zlepšenia prvkov verejnej infraštruktúry, zlepšenia prístupu a zvýšenia kvality verejných služieb, tvorby zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti a posilnenia podnikateľského sektora.

Projekt implementácie stratégie CLLD bude realizovaný na území Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ, ktoré združuje 12 obcí v okrese Topoľčany. Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v súčasnosti pokrýva územie s počtom 13 365 obyvateľov.

MAS vyhlasuje výzvu v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, v ktorom zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev. MAS zostavuje harmonogram výziev na obdobie jedného kalendárneho roka. MAS zverejňuje harmonogram výziev na rok „n“ na svojom webovom sídle najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy s RO pre IROP a následne zverejňuje harmonogram na rok „n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31.10. roku „n“. Harmonogram ako aj jeho zmenu schvaľuje predsedníctvo združenia (výkonný orgán). Aktuálny harmonogram výzvy je zverejňovaný aj na webovom sídle RO pre IROP. Za týmto účelom zasiela MAS v lehote 5 pracovných dní od jeho schválenia alebo zmeny predsedníctvom harmonogram výziev na clld.irop@land.gov.sk.

MAS vyhlási výzvu zaradenú do harmonogramu výziev. MAS vyhlasuje výzvu na hlavné aktivity, ktoré sú v súlade so zameraním IROP v rámci prioritnej osi 5 a Konceptom implementácie stratégie CLLD. MAS vyhlasuje výzvu spravidla individuálne len pre jednu oblasť podpory/hlavnú aktivitu, pričom výzvu riadne označí a pripraví ju v súlade so stratégiou CLLD, žiadosťou o NFP na financovanie stratégie CLLD (Koncept implementácie stratégie CLLD), štátnou schémou pomoci/pomoci de minimis (ak relevantné). Výzvu vyhlasuje štatutárny orgán MAS. MAS pred vyhlásením výzvy zašle RO pre IROP predmetnú výzvu na posúdenie.

MAS vyhlási výzvu po odsúhlasení výzvy zo strany RO pre IROP jej zverejnením na svojom webovom sídle. MAS je oprávnená informáciu o zverejnenej výzve za účelom lepšej informovanosti šíriť následne aj inými masovo komunikačnými prostriedkami (tlač, médiá a pod.), pričom záväzné znenie je vždy to, ktoré je zverejnené na webovom sídle MAS. MAS informuje RO pre IROP o zverejnení výzvy na svojom webovom sídle bezodkladne.

Výzva môže mať formu iba otvorenej výzvy. MAS informuje RO pre IROP, že plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finančných prostriedkov na clld.irop@land.gov.sk. V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné postupovať v procese schvaľovania ŽoPr predložených na základe pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia, je MAS oprávnená výzvu zmeniť alebo zrušiť. Zmenu alebo zrušenie výzvy vykonáva štatutárny orgán MAS.

Predložená ŽoPr je následne predmetom administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŽoPr.

MAS zabezpečí príjem ŽoPr odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia. Doručením ŽoPr začína proces výberu ŽoPr. Po doručení ŽoPr MAS posúdi splnenie podmienky doručenia ŽoPr riadne, včas a vo forme určenej vo výzve. V prípade, ak ReS nepredložil ŽoPr riadne, včas a vo forme určenej vo výzve MAS zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr. Pri ŽoPr, ktoré splnili podmienky doručenia MAS následne overí ostatné podmienky poskytnutia príspevku určených vo výzve, s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v rámci odborného hodnotenia ŽoPr.

V prípade, ak na základe preskúmania ŽoPr a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr alebo jej príloh, MAS vyzve ReS na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoPr. MAS po doplnení údajov zo strany ReS overí, či ReS predložil všetky požadované informácie a dokumenty a či ich predložil včas a opätovne overí splnenie podmienok poskytnutia príspevku. V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku je ŽoPr postúpená na odborné hodnotenie. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a to ani po predložení doplnených údajov zo strany ReS, zašle MAS ReS oznámenie o neschválení ŽoPr vrátane identifikácie podmienok, ktoré neboli splnené.

Odborné hodnotenie vykonávajú odborní hodnotitelia. MAS po uzatvorení kola výzvy na predkladanie ŽoPr požiada RO pre IROP o priradenie dvojice odborných hodnotiteľov na hodnotenie ŽoPr doručených v rámci príslušného kola výzvy. MAS zabezpečí pridelenie ŽoPr odborným hodnotiteľom. Ak počas odborného hodnotenia odborní hodnotitelia zistia, že je potrebné poskytnúť zo strany ReS doplňujúce údaje, MAS vyzve ReS na objasnenie, resp. doplnenie chýbajúcich údajov. Ak ŽoPr nesplnila podmienky odborného hodnotenia, MAS zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr spolu s odôvodnením, kde uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného hodnotenia na základe výstupov z hodnotiaceho hárku.

MAS v rámci schvaľovania ŽoPr – výber zosumarizuje výsledky administratívnej kontroly ŽoPr a odborného hodnotenia. V prípade rovnakého počtu bodov sa aplikujú rozlišovacie kritériá. MAS stanoví poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Po ukončení procesu výberu ŽoPr MAS vypracuje v rámci každého kola hodnotenia Protokol o výbere ŽoPr, v ktorom  navrhne jednotlivé ŽoPr na schválenie. Protokol o výbere ŽoPr spolu so všetkými predloženými ŽoPr, v rámci príslušného kola hodnotenia, je MAS povinná predložiť na RO pre IROP do 15 pracovných dní od uzávierky príslušného kola výzvy.

Po doručení stanoviska RO pre IROP MAS k Protokolu o výbere ŽoPr MAS bezodkladne vydá:

  • oznámenie o schválení Žiadosti o príspevok, v prípade ak RO pre IROP udelilo súhlas a MAS disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na schválenie
  • oznámenie o neschválení Žiadosti o príspevok, v prípade ak RO pre IROP udelilo súhlas a MAS nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na schválenie
  • oznámenie o neschválení Žiadosti o príspevok, v prípade ak RO pre IROP neudelilo súhlas

Po odoslaní oznámenia o schválení ŽoPr MAs zabezpečí uzatvorenie zmluvy s ReS. MAS zašle ReS výzvu na predloženie dokumentov a informácií potrebných na prípravu návrhu zmluvy o príspevku. Následne MAS vypracuje návrh zmluvy o príspevku a zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy o príspevku podpísaný štatutárnym orgánom MAS, resp. jeho oprávneným zástupcom na adresu ReS.

MAS poskytne úspešnému ReS lehotu na oboznámenie sa s podmienkami zmluvy o príspevku a spätné doručenie všetkých rovnopisov zmluvy o príspevku podpísaných štatutárnym orgánom ReS, resp. jeho zástupcom splnomocneným na základe úradne overenej plnej moci. MAS poskytne ReS lehotu na prijatie návrhu zmluvy o príspevku ( nie menej ako 5 pracovných dní). Po doručení podpísanej zmluvy o príspevku MAS zabezpečí je zverejnenie v centrálnom registri zmlúv.

Realizácia projektu užívateľa začína realizáciou prvej hlavnej aktivity projektu. Obdobie oprávnenosti aktivít projektu je určené vo výzve. Zamestnanec MAS je povinný skontrolovať deň začatia realizácie prvej hlavnej aktivity projektu.

Počas realizácie hlavných aktivít projektu užívateľ poskytuje monitorovacie údaje  realizácie hlavných aktivít projektu. Užívateľ ukončí realizáciu hlavných aktivít projektu predložením záverečnej žiadosti o platbu. Projekt je finančne ukončený potom, ako MAS uhradí užívateľovi príspevok podľa zmluvy o príspevku, v uznanej oprávnenej výške.

Administratívna finančná kontrola

Po obdržaní žiadosti o platbu MAS vykoná administratívnu finančnú kontrolu (ďalej aj „AFK“). Momentom začatia výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP zo strany MAS je doručenie (t.j. prijatie) písomnej formy ŽoP na MAS. Momentom ukončenia administratívnej finančnej kontroly ŽoP je zaslanie správy z kontroly užívateľovi.

MAS vykoná administratívnu kontrolu ŽoP v závislosti od systému financovania v lehote do 10, resp. 20 pracovných dní od prijatia ŽoP od užívateľa. MAS v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/ deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu k zmluve o príspevku sú predmetné výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých relevantných poliach, kompletné, správne a či výdavky sú v súlade s vecnou, časovou a územnou oprávnenosťou uvedenou v zmluve o príspevku.

MAS môže proces AFK ŽoP v odôvodnených v prípadoch pozastaviť.

Lehotu na doplnenie/zmenu, resp. na podanie námietok stanoví MAS, pričom minimálna lehota je 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie, resp. návrhu správy z kontroly.

Užívateľ je povinný doručiť doplnenie k ŽoP MAS v lehote, ktorú mu stanoví MAS.

Záverom kontroly ŽoP uvedeným v rámci správy z kontroly môže byť vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom jedna z týchto skutočností:

a. ŽoP schválená (MAS schváli nárokované finančné prostriedky užívateľa v plnej výške),

b. ŽoP schválená v zníženej sume (MAS schváli nárokované finančné prostriedky vo výške zníženej o sumu neoprávnených nárokovaných finančných prostriedkov),

c. ŽoP zamietnutá.

Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly spolu s jej závermi užívateľovi. MAS následne zostaví súhrnnú žiadosť o platbu na RO pre IROP. RO pre IROP vykoná AFK súhrnnej ŽoP a následne vyplatí finančné prostriedky MAS, ktorá ihneď po obdŕžaní prevedie finančné prostriedky vo výške oprávnených výdavkov užívateľovi.

Finančná kontrola na mieste projektu

Súčasťou výkonu kontroly projektu je finančná kontrola na mieste realizácie projektu. FKnM zameraná na overenie plnenia povinností, ktoré užívateľovi vyplývajú zo zmluvy o príspevku v období udržateľnosti.

MAS je oprávnená overovať vybrané skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon kontroly potrebný z iných relevantných dôvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, na žiadosť RO pre IROP, Platobnej jednotky a iných inštitúcií).

MAS vykonáva finančnú kontrolu na mieste v zmysle Príručky pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD. FKnM vykonáva kontrolná skupina tvorená minimálne dvomi zamestnancami MAS poverenými na výkon kontroly. Kontroly sa môžu zúčastniť taktiež zástupcovia RO pre IROP, a to na podnet MAS alebo z vlastného podnetu RO pre IROP.

Vypracovanie správy z kontroly a ukončenie kontroly

Ak neboli kontrolou identifikované nedostatky, výsledkom vykonania finančnej kontroly na mieste je vypracovanie správy z kontroly.

V prípade, ak boli kontrolou zistené nedostatky, kontrolná skupina vypracuje návrh čiastkovej správy alebo návrh správy z finančnej kontroly na mieste (ďalej len „návrh správy“), ktorý zašle doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni, zároveň užívateľovi tento návrh zašle elektronicky .

Návrh správy sa považuje za doručený jeho prevzatím užívateľom, alebo ak ho užívateľ odmietne prevziať dňom odmietnutia prevzatia návrhu.

Užívateľ má právo podať písomné námietky proti kontrolným zisteniam uvedeným v návrhu správy v lehote určenej MAS (minimálne však 5 pracovných dní od doručenia návrhu správy z kontroly užívateľovi poštou). Kontrolná skupina preverí opodstatnenosť písomných námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v návrhu správy a zohľadní opodstatnené námietky, resp. nové skutočnosti, ktoré vyšli najavo a ktoré v čase oboznamovania sa s návrhom správy neboli známe.

Kontrolná skupina vypracuje správu z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly, v prípade:

ak neboli kontrolou identifikované nedostatky,

v prípade, ak boli identifikované nedostatky a užívateľovi bol zaslaný návrh správy:

- po predložení písomných námietok a ich preskúmaní (ak boli doručené),

- po doručení oznámenia, že užívateľ nemá námietky k návrhu správy,

- ak užívateľ v stanovenej lehote nedoručí námietky.

MAS v správe z kontroly zohľadní opodstatnené námietky užívateľa a uvedie stanovisko k neopodstatneným námietkam spolu s odôvodnením neopodstatnenosti. Správu z kontroly MAS zašle užívateľovi poštou a zároveň elektronicky e-mailom.

Ak boli v priebehu kontroly zistené nedostatky a v návrhu správy/návrhu čiastkovej správy z kontroly bolo užívateľovi uložené prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, je užívateľ povinný v stanovenej lehote nedostatky odstrániť a zaslať MAS informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste.

Po predložení informácie o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku prostredníctvom dokumentácie relevantnej dôkaznej hodnoty MAS vyhodnotí dodané podklady a posúdi, či užívateľ prijal adekvátne opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránil príčiny ich vzniku.

Za moment ukončenia FKnM je považované zaslanie správy z kontroly užívateľovi.

Monitorovanie počas realizácie projektu

Užívateľ poskytuje kľúčové informácie o postupe realizácie aktivít projektu, plnení hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci monitorovacích údajov, ktoré tvoria prílohu každej ŽoP.  V prípade záverečnej ŽoP predkladá žiadateľ aj prílohy preukazujúce naplnenie hodnôt príslušných merateľných ukazovateľov.

Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu

Po ukončení realizácie aktivít projektu užívateľ predkladá spolu so záverečnou ŽoP Záverečnú monitorovaciu správu (ZMS). Záverečnú monitorovaciu správu projektu užívateľ predkladá do 15 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu.

Monitorovanie po ukončení projektu (t.j. v období udržateľnosti)

Obdobie udržateľnosti zvyčajne trvá 5 rokov od ukončenia projektu užívateľa, resp. 3 roky, ak je užívateľ malým a stredným podnikom.

Užívateľ je v povinný predkladať počas obdobia udržateľnosti Následné monitorovacie správy:

- predkladá užívateľ na ročnej báze zo stavom k 31.12. najneskôr do 15. januára roku n+1,  

- užívateľ predloží nultú NMS k 31.12. toho roku, v ktorom ukončil realizáciu projektu,

následne užívateľ predkladá NMS počas ďalších 5 rokov, resp. 3 roky v prípade príspevku poskytnutého MSP (v zmysle zmluvy o príspevku).

Ad hoc poskytovanie monitorovacích údajov

Na základe požiadavky MAS je užívateľ povinný predložiť aj ďalšie informácie vo vzťahu k projektu a to aj mimo údajov a intervalov poskytovaných monitorovacích údajov.

MAS vykoná administratívnu finančnú kontrolu monitorovacích údajov, ktoré sú prílohou žiadosti o platbu, v termíne na výkon kontroly príslušnej žiadosti o platbu.

V prípade nejasností alebo pochybností zašle MAS užívateľovi výzvu na doplnenie, v ktorej vyzve užívateľa, aby doplnil údaje, alebo odstránil, resp. vysvetlil nepresnosti v poskytnutých údajoch. MAS poskytne užívateľovi primeranú lehotu na doplnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní.

Výstupom z administratívnej finančnej kontroly je návrh správy z kontroly, resp. návrh čiastkovej správy z kontroly, ktorý MAS zasiela užívateľovi.

MAS agreguje údaje získané monitorovaním projektu užívateľov do vlastných výkazov, ktorými sa vykonáva monitorovanie zmluvy o poskytnutí zmluvy o NFP medzi MAS a RO pre IROP. MAS predkladá monitorovacie údaje v žiadosti o platbu v zmysle príručky pre prijímateľa MAS.

Sankčné mechanizmy

Nesplnenie povinnosti prekladať doplňujúce monitorovacie údaje a monitorovacie správy, ktorá vyplýva pre užívateľa zo zmluvy o príspevku, je porušením tejto zmluvy. MAS je v tomto prípade oprávnený prostredníctvom RO pre IROP využiť niektorý zo zabezpečovacích prostriedkov upravených v právnom poriadku SR, napr. inštitút zmluvnej pokuty ako sankcie za nedodržanie povinnosti predkladať MS v súlade s podmienkami zmluvy o príspevku.

MAS bude implementovať stratégiu CLLD dostupnými nástrojmi a postupmi s cieľom zabezpečenia hospodárnosti a efektívnosti realizovaného projektu a jeho oprávnených výdavkov.

Viac
Subjekt
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Miesta realizácie
Nitrianska Streda, Solčany, Preseľany, Oponice, Ludanice, Kovarce, Kamanová, Chrabrany, Horné Obdokovce, Dvorany nad Nitrou, Čeľadince, Belince
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.12.2023
Celková suma
333,171 €
Vlastné zdroje
16,659 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
C1 Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
31.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
07.12.2023
Názov
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
31.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
08.11.2023
Názov
A1 Podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
31.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
5,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
02.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
02.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
02.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
02.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č. 1/B2/001 - Obec Ludanice

ŽoP č. 1/B2/001 - Obec Ludanice

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

ŽoP č.1/A1/001 - Neon OKAVER - svetelné reklamy, s.r.o.

ŽoP č. 1/A1/001 - Neon OKAVER - svetelné reklamy, s.r.o.

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2021
Názov

ŽoP č.2/A1/001 - MANDUCH s.r.o.

ŽoP č.2/A1/001 - MANDUCH s.r.o.

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

ŽoP č.3/B2/001 - Obec Kamanová

ŽoP č.3/B2/001 - Obec Kamanová

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Kamanová
Žiadaná suma
26,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov IČO
Názov
Obec Ludanice
IČO
00310689
Názov
Obec Kamanová
IČO
00699225
Názov
mmcité2 s. r. o.
IČO
36320854
Názov
Neon OKAVER - svetelné reklamy, s. r. o.
IČO
44053088
Názov
Obec Ludanice
IČO
00310689
Názov
TEPEDE SLOVAKIA s.r.o.
IČO
31351611
Názov
GRAFITY s.r.o.
IČO
50498568
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.