Popis projektu

Predmetný projekt zásadným spôsobom rieši proces sledovania a vyhodnocovania energetických dát, vrátane postupnej realizácie úsporných opatrení, predovšetkým organizačných. Pomôže žiadateľovi vybudovať energetický manažment z vlastných kapacít a aktivovať externé odborné zázemie, ktoré v súčinnosti so širokou verejnosťou zvýši úsporu energie, rozšíri spôsob využívania OZE a zníži emisie skleníkových plynov. Implementáciou stratégie Smart City obec vybuduje platformu pre zber údajov a ich vyhodnotenie v stanovených intervaloch, tak aby došlo k súladu s implementáciou digitálnych a telekomunikačných technológií voči komfortu užívania energií obyvateľstvom i podnikateľskou sférou ako takou. 
Vypracovaním, implementáciou a neustálym zlepšovaním SEAP-u je možné očakávať prínosy v oblasti aktuálneho prehľadu o energii z jedného miesta, predbežný audit,  teda "Správanie" budov i významných spotrebičov energií, konsolidáciu odberných miest, včasné odhalenie havárií a porúch, plánovanie energetických úspor, kontrolu plnenia termínov revízií, možnosť pasportizácie budov. Najvýznamnejším prínosom je vybudovanie zdravého a environmentálne pozitívneho prostredia, ktoré z pohľadu strategického rozvoja bude mať snahu rozvíjať koncept Smart City pre budúce generácie. Preto je nutné vychovávať všetkých zúčastnených v obci a regióne. Toto vzdelávanie má za úlohu viesť zúčastnených, ako i širokú verejnosť k zásadám znižovania skleníkových plynov a zvyšovania energetickej efektívnosti, cez prostredie a dobré skúsenosti. Žiadateľ má snahu byť vzorom i garantom koncepčných riešení v predmetnom území. Výmena skúseností a poznatkov v rámci dohovoru starostov a primátorov je zárukou dlhodobej udržateľnosti vytýčeného smerovania.

Realizáciou projektu získa obec Svinná kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa o. i. prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov apodobne. Prostredníctvom NÚS obec Svinná získa kompletný a kompaktný obraz o potrebách v danej oblasti na nasledujúce obdobie a zároveň budú detailne identifikované potreby tých skupín obyvateľstva resp. cieľového územia, v prospech ktorého je projekt realizovaný. Obec si je vedomá verejnej objednávky po takejto koncepcii, prostredníctvom ktorej bude schopné zamerať sa na prioritné oblasti a napĺňať stanovené ciele v horizonte najbližších cca 10 rokov.Parciálne realizácia projektu, nielen že prinesie úsporu nákladov pre žiadateľa, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a vytvorí lepšie podmienky na život pre cieľové skupiny ako sú obyvatelia a návštevníci projektovej oblasti.

Viac
Subjekt
Obec Svinná
Miesta realizácie
Svinná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.02.2021
Celková suma
15,350 €
Vlastné zdroje
768 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie nízkouhíkovej stratégie ob…
Typ
A. Vypracovanie a i…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.09.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
24.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA NUSka

FA NUSka

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

FA NUSka

FA NUSka

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Environmentálna energetická agentúra, n.o.
IČO
45737606
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.