Popis projektu

 Finančné prostriedky z EŠIF budú použité na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Bátorová, ktorá je zaradená do kategórie Administratívne budovy. V súčasnosti je budova OcÚ v nevyhovujúcom technickom stave. Počas existencie budova neprešla žiadnou rekonštrukciou. Pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy je potrebné zatepliť záklop, podlahu nad nevykurovaným prostredím zospodu a obvodovú vonkajšiu stenu budovy. Zároveň je potrebné vymeniť všetky staré drevené dvere a okná za plastové. Projekt rieši aj prípravu TÚV, ktorá bude zabezpečená výmenou súčasného kotla na plyn za fotovoltaické kolektory na streche objektu s využitím obnoviteľných zdrojov energie OZE). Projekt navrhuje úpravy, ktorými dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšieho využitia zdroja tepla. Dôjde k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu Zrealizovaním projektu dôjde k výraznej úspore energie až o 82,31 %, a tým aj k úspore finančných prostriedkov vo výške 8 068,80 Eur/rok. Zároveň realizovaním projektu dôjde k zlepšeniu životného prostredia, keďže dôjde k výraznému zníženiu vypúšťanie emisií do ovzdušia. Realizáciou projektu dôjde k zmene potreby primárnej energie z triedy G na triedu A1. Realizáciou navrhnutých opatrení sa dosiahne zníženie potreby energie nad rámec platných minimálnych požiadaviek na úroveň ultranízkoenergetická budova. Z tohto dôvodu je daný projektový zámer plne v súlade s cieľmi PO 4 a Špecifického cieľa 4.3.1. Samospráva obce cíti povinnosť vo vzťahu k svojim obyvateľom zabezpečiť život a chod v obci a jej okolí tak, aby nedochádzalo k odlivu jej obyvateľov, najmä mladých ľudí z obce. Projekt bude realizovaný Hlavnou aktivitou projektu – Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy a Podpornými aktivitami – Externé riadenie projektu a Publicita a informovanosť.

Viac
Subjekt
Obec Bátorová
Miesta realizácie
Bátorová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2019
Celková suma
227,608 €
Vlastné zdroje
11,380 €
Vyčerpané z projektu
205,058 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
10.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
10.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
07.11.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
07.11.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
14,0463 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,67 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,3095 (Kg/rok)
Cieľ
4,07 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
14,5326 (Kg/rok)
Cieľ
19,94 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
280,24 (m2)
Cieľ
265,96 (m2)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
22,398 (MWh/rok)
Cieľ
8,165 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
50,7827 (MWh/rok)
Cieľ
50,7827 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
28384,7 (kWh/rok)
Cieľ
42617,6738 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
118420,3272 (kWh/rok)
Cieľ
119370,8268 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
31931,7607 (kWh/rok)
Cieľ
49909,5093 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.07.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

faktúra na stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
4,392 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

stavebný dozor

faktúra na stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
4,392 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra na stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,665 €
Schválené na preplatenie
200,665 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

stavebné práce

faktúra na stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,665 €
Schválené na preplatenie
200,665 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - úpravy budovy OÚ

faktúra č. 232019

Vlastník dokladu
Obec Bátorová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Bátorová

Suma celkom
11,459 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedodržanie lehôt n…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
László Jámbor
IČO
33258139
Názov
A.M.F STAV s.r.o.
IČO
45669023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.