Popis projektu

Projekt – vybavenie odborných učební s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami pre potreby obstarania učební sa bude realizovať v budove – objekte, ktorý bol postavený na účely základnej školy je vedený na LV. č. 1, súpisné číslo 480, popis stavby – Základná škola, prístavba ZŠ  – vo vlastníctve mesta Detva.

Predmetom vynaložených finančných prostriedkov navrhovaného projektu je obstaranie hmotného investičného majetku, ktorý budú tvoriť zmodernizované učebne spĺňajúce súčasné trendy a potreby v oblasti základného vzdelávania, súčasťou sú aj stavebné úpravy priestorov učební. V rámci projektu sme zvolili štyri hlavné aktivity, ktoré sú svojim obsahom v súlade s aktivitami uvedenými v IROP. Zároveň sú v súlade s oprávnenými aktivitami, ktoré sú uvedené vo výzve (vychádzajú z IROP).

Typ aktivity– obstaranie IKT učební

Typ aktivity – obstaranie prírodovedných učební

Typ aktivity – obstaranie polytechnických učební

Typ aktivity – stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

Projekt je podaný a bude realizovaný v súlade s Investičnou prioritou 2.2, kde ciele projektu v plnej miere korešpondujú s cieľmi tejto priority, ktorými sú Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Predloženým projektom, realizáciou jeho aktivít napĺňame nami stanovené ciele, ale aj ciele stanovené v IROP, RIUS

Uvedené strategické a čiastkové ciele predloženým projektom napĺňame prostredníctvom nami vybraných relevantných merateľných ukazovateľov:

P0069 – Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 325

P0319 – Počet podporených učební IKT – 1

P0321 – Počet podporených učební polytechnických –1

P0322 – Počet podporených učební prírodovedných –1

P0327 – Počet podporených základných škôl – 1

Výsledky podpory IROP:

- zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,

- zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební,

- zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy,

- zlepšenie technického vybavenia školských knižníc,

- prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce s tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce,

- vytvorenie podmienok celoživotného vzdelávania

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.08.2021
Celková suma
143,133 €
Vlastné zdroje
7,157 €
Vyčerpané z projektu
23,619 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 4 – Stavebno-technické úprav…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
07.10.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
15.11.2019
Názov
Aktivita 3 – Modernizácia polytechnic…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Aktivita 2 – Modernizácia biologickej…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Aktivita 1 – Modernizácia IKT učebne …
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
325,0 (osoby)
Cieľ
325,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,683 €
Schválené na preplatenie
19,683 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Daňové priznanie k DPH 11/2019

Daňové priznanie k DPH za 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
3,937 €
Schválené na preplatenie
3,937 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Didaktické pomôcky prírodovedná biologicko-chemická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Učebňa bio-chémie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Didaktické pomôcky polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

IKT učebňa softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

IKT učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Prírodovedná učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Modernizácia IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
4,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Prírodovedná biologicko-chemická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
12,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Manažér expert pre verejné obstarávanie (Ing.M.Babicová 6/2020)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Manažér expert pre verejné obstarávanie (Ing.M.Babicová 4/2020)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Projektový manažér (Ing.E.Konôpková 3/2020)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Manažér expert pre verejné obstarávanie (Ing.M.Babicová 5/2020)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Projektový manažér (Ing.E.Konôpková 11/2019)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Manažér expert pre verejné obstarávanie (Ing.M.Babicová, 11/2019)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Manažér expert pre verejné obstarávanie (Ing.M.Babicová 8/2020)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Projektový manažér (Ing.E.Konôpková, 10/2019)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Projektový manažér (Ing.E.Konôpková 1/2020)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Maažér expert pre verejné obstarávanie (Ing.M.Babicová 3/2020)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Manažér expert pre verejné obstarávanie (Ing.M.Babicová 9/2020)

Sumár

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Detva
IČO
00319805
Názov
ITES Vranov, s.r.o.
IČO
31680259
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Názov
WellStav s.r.o.
IČO
46451501
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.