Popis projektu

Projekt "Mediálna kampaň na podporu implementácie OP KŽP" je zameraný na financovanie mediálnej kampane vo forme odvysielania 30 sekundových animovaných 3D TV spotov, ktoré sú zamerané na informovanie verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

Zmluvy mediálnej kampane:
1. Zmluva o poskytovaní vysielacieho času č. SAŽP SFEÚ/2019/26, dodávateľ See & Go, s.r.o.; https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3921226&l=sk

2. DOHODA č. SAŽP SFEÚ/2019/27, dodávateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.; https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3926141&l=sk

3. DOHODA č. SAŽP SFEÚ/2019/28, dodávateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.; https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3926118&l=sk

4. Zmluva o poskytnutí služieb č. SAŽP SFEÚ/2019/29, dodávateľ MAFRA Slovakia, a.s.; https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3923659&l=sk

5. Zmluva o poskytnutí služieb č. SAŽP SFEÚ/2019/30, dodávateľ P E R E X, a.s.; https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3923617&l=sk

6. Zmluva o poskytnutí služieb č. SAŽP SFEÚ/2019/31, dodávateľ SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.; https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3923551&l=sk

V rámci projektu je plánovaný výdavok Mediálna kampaň, ktorý vznikne na základe uplatnenia výnimky podľa §1 ods. 2 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.

Dĺžka realizácie projektu je od 03/2019 do 12/2019, t.j.10 mesiacov. Miesto realizácie projektu je celé územie SR. V rámci projektu aktivita spadá do špecifického cieľa: 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov.

Výsledkom projektu bude podpora hlavného cieľa informačných a komunikačných aktivít: poskytnúť informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov; zviditeľňovať úlohu EŠIF pri rozvoji členskej krajiny EÚ; napomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu opatrení podporovaných EŠIF pri realizácii projektov OP KŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia ako príspevková organizácia MŽP SR je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet MŽP SR. Okrem týchto zdrojov získava nenávratné finančné prostriedky z grantov a projektov, ktoré sú poskytované z fondov EÚ alebo zo štátneho rozpočtu. Uvedené príjmy nie sú príjmami dosiahnutými ekonomickou činnosťou, a preto v tejto činnosti nemožno hovoriť o SAŽP ako o zdaniteľnej osobe. Z uvedeného vyplýva, že príjmy nepodliehajú daňovej povinnosti DPH a pri vzniknutých nákladoch nie je možné uplatňovať odpočet DPH. Za týchto okolností SAŽP nie je platcom DPH. V zmysle uvedeného si SAŽP nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu "Mediálna kampaň na podporu implementácie OP KŽP". SAŽP však hospodári aj s vlastnými prostriedkami získanými ekonomickou činnosťou v súlade s výpisom zo živnostenského registra č. 601-10745. Tieto prostriedky prednostne využíva na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti. Príjmy dosahované v tejto činnosti sú zdaniteľnými príjmami v súlade s ustanovením §2 Zákona o DPH - podliehajú daňovej povinnosti. Pri nákladoch súvisiacich s ich ekonomickou činnosťou je možné uplatňovať odpočet DPH. Z uvedeného dôvodu je SAŽP registrovaná  pre daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z., s prideleným IČ DPH SK2021125821.

Viac
Subjekt
Slovenská agentúra životného prostredia
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.12.2019
Celková suma
1,030,815 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,030,815 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Informačné a komunikačné nástroje VRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
06.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Informačné a komunikačné nástroje MRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
06.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

"Mediálna kampaň See and go, s.r.o. - 03/2019 MRR

Faktúra č. 2019028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

"Mediálna kampaň See and go, s.r.o. - 03/2019 VRR

Faktúra č. 2019028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 03/2019 MRR

Faktúra č. 19241580

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,985 €
Schválené na preplatenie
53,985 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 03/2019 VRR

Faktúra č. 19241580

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,281 €
Schválené na preplatenie
3,281 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 03/2019 MRR

Faktúra č. 19210502

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,806 €
Schválené na preplatenie
7,806 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 03/2019 VRR

Faktúra č. 19210502

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 03/2019 MRR

Faktúra č.21190128

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,828 €
Schválené na preplatenie
2,828 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 03/2019 VRR

Faktúra č.21190128

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 03/2019 MRR

Faktúra č.2131900132

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,054 €
Schválené na preplatenie
3,054 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 03/2019 VRR

Faktúra č.2131900132

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 03/2019 MRR

Faktúra č.311900095

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 03/2019 VRR

Faktúra č.311900095

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 04/2019 MRR

Faktúra č. 19241817

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,782 €
Schválené na preplatenie
64,782 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 04/2019 VRR

Faktúra č. 19241817

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
3,938 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 04/2019 MRR

Faktúra č. 19210800

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,815 €
Schválené na preplatenie
20,815 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 04/2019 VRR

Faktúra č. 19210800

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 04/2019 MRR

Faktúra č. 21190188

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 04/2019 VRR

Faktúra č. 21190188

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 04/2019 MRR

Faktúra č. 2131900200

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,054 €
Schválené na preplatenie
3,054 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 04/2019 VRR

Faktúra č. 2131900200

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 04/2019 MRR

Faktúra č. 311900169

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 04/2019 VRR

Faktúra č. 311900169

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mediálna kampaň See and go,s.r.o. - 05/2019 VRR

Faktúra č. 2019044

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň See and go,s.r.o. - 05/2019 MRR

Faktúra č. 2019044

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 05/2019 VRR

Faktúra č. 19210921

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 05/2019 MRR

Faktúra č. 19210921

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,815 €
Schválené na preplatenie
20,815 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 05/2019 VRR

Faktúra č. 21190240

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 05/2019 MRR

Faktúra č. 21190240

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 05/2019 VRR

Faktúra č. 2131900262

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 05/2019 MRR

Faktúra č. 2131900262

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
2,036 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 05/2019 VRR

Faktúra č. 311900448

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 05/2019 MRR

Faktúra č. 311900448

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 06/2019 VRR

FA č. 19242834

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
3,774 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 06/2019 MRR

FA č. 19242834

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,082 €
Schválené na preplatenie
62,082 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 06/2019 VRR

FA č. 311900545

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 06/2019 MRR

FA č. 311900545

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 06/2019 MRR

FA č. 2131900319

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
2,036 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 06/2019 VRR

FA č. 2131900319

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 06/2019 VRR

FA č. 21190300

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 06/2019 MRR

FA č. 21190300

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,484 €
Schválené na preplatenie
8,484 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 06/2019 MRR

FA č. 19211014

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,815 €
Schválené na preplatenie
20,815 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 06/2019 VRR

FA č. 19211014

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 07/2019 VRR

FA č. 19243194

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,197 €
Schválené na preplatenie
4,197 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 07/2019 MRR

FA č. 19243194

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,052 €
Schválené na preplatenie
69,052 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 07/2019 VRR

FA č. 19211235

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 07/2019 MRR

FA č. 19211235

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,204 €
Schválené na preplatenie
5,204 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 07/2019 VRR

FA č. 2131900375

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 07/2019 MRR

FA č. 2131900375

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
2,036 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 07/2019 VRR

FA č. 311900744

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 07/2019 MRR

FA č. 311900744

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 08/2019 VRR

FA č. 311900887

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 08/2019 MRR

FA č. 311900887

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 08/2019 VRR

FA č. 19211372

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 08/2019 MRR

FA č. 19211372

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,204 €
Schválené na preplatenie
5,204 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 08/2019 VRR

FA č. 2131900423

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 08/2019 MRR

FA č. 2131900423

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
2,036 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 08/2019 VRR

FA č. 19243223

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,502 €
Schválené na preplatenie
4,502 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 08/2019 MRR

FA č. 19243223

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,061 €
Schválené na preplatenie
74,061 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

"Mediálna kampaň See and go,s.r.o. 09/2019 VRR

FA č. 2019095

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

"Mediálna kampaň See and go,s.r.o. 09/2019 MRR

FA č. 2019095

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 09/2019 VRR

FA č. 19211539

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
633 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 09/2019 MRR

FA č. 19211539

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,407 €
Schválené na preplatenie
10,407 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

"Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 09/2019 VRR

FA č. 21190420

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

"Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 09/2019 MRR

FA č. 21190420

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,828 €
Schválené na preplatenie
2,828 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 09/2019 VRR

FA č. 3131900003

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 09/2019 MRR

FA č. 3131900003

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
2,036 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 09/2019 VRR

FA č. 311901024

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 09/2019 MRR

FA č. 311901024

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 10/2019 MRR

FA č. 21190467

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,312 €
Schválené na preplatenie
11,312 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 10/2019 VRR

FA č. 21190467

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 10/2019 MRR

FA č. 3131900008

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
2,036 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 10/2019 VRR

FA č. 3131900008

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 10/2019 MRR

FA č. 19244420

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,579 €
Schválené na preplatenie
75,579 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 10/2019 VRR

FA č. 19244420

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,594 €
Schválené na preplatenie
4,594 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 10/2019 VRR

FA č. 311901198

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 10/2019 MRR

FA č. 311901198

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 10/2019 MRR

FA č. 19211715

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,815 €
Schválené na preplatenie
20,815 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 10/2019 VRR

FA č. 19211715

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

"Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 11/2019 MRR

FA č. 21190506

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,312 €
Schválené na preplatenie
11,312 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

"Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 11/2019 VRR

FA č. 21190506

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 11/2019 MRR

FA č. 19211889

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,815 €
Schválené na preplatenie
20,815 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 11/2019 VRR

FA č. 19211889

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

"Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 11/2019 VRR

FA č. 19244862

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,594 €
Schválené na preplatenie
4,594 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (27), spol. s.r.o. 11/2019 MRR

FA č. 19244862

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,579 €
Schválené na preplatenie
75,579 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 12/2019 MRR

FA č. 20210039

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,806 €
Schválené na preplatenie
7,806 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

Mediálna kampaň Markíza-Slovakia (28), spol. s.r.o. 12/2019 VRR

FA č. 20210039

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 12/2019 MRR

FA č. 21190549

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,828 €
Schválené na preplatenie
2,828 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

Mediálna kampaň Mafra, Slovakia, a.s. 12/2019 VRR

FA č. 21190549

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 12/2019 MRR

FA č. 3131900015

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
2,036 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

Mediálna kampaň, Perex., a.s. 12/2019 VRR

FA č. 3131900015

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 12/2019 VRR

FA č. 311901528

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

Mediálna kampaň, SITA, a.s. 12/2019 MRR

FA č. 311901528

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.01.2020
Názov IČO
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
PEREX, a.s.
IČO
00685313
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.